Egne undervisningsplaner

 

Home
Leseteknikker
Lesemetoder
Lesestrategier
Repetisjon
Vanlige lesefeil
Gode leseforhold
Test deg selv
Treningsopplegg
Treningsoppgaver
Undervise lesing
Innholdsliste
Om oss

Hensikten med å bedre elevenes leseferdigheter

Praktisk gjennomføring av undervisningsopplegget

Noen praktiske tips til lærere

Mål og hovedmomenter

Lag dine egne undervisningsopplegg

Oversikt over alle oppgavene i boka

Hensikten med å bedre elevenes leseferdigheter

Når elevene får bedre leseferdigheter og lesevaner, vil det bidra til at de:

-           Øker leselysten.

-           Leser mer.

-           Har større glede av lesingen.

-           Reduserer arbeidsbelastningen.

-           Lærer raskere og bedre.

-           Oppnår bedre resultater på skolen.

-           Lettere kan gjennomføre skolegang og studier.

-           Får et mer positivt selvbilde og en større tro på seg selv og sine muligheter.

Mål og hovedmomenter

Nedenfor har vi satt opp noen mål og hovedmomenter for en opplæring i lese- og studieteknikk.

MÅL 1: Hurtiglesing

Elevene skal kunne hurtiglese. 

Hovedmomenter

Elevene skal

1a   kunne bruke øynene riktig (kapittel 4)

1b   kunne bruke lesestøtte til å presse opp lesehastigheten (kapittel 4)

1c   øke lesesynsfeltet (kapittel 5)

1d   kunne lese ord som bilder (kapittel 6)

1e   kunne anvende treningsprinsippene for hastighetstrening (kapittel 7)

 

MÅL 2: Lesemåter

Elevene skal kunne bruke ulike lesemåter.

 

Hovedmomenter

Elevene skal

2a   kunne skumlese (kapittel 8)

2b   kunne skanne (kapittel 9)

2c   kunne superlese (kapittel 10)

2d   kunne fotolese (kapittel 11)

2e   kunne lese reflekterende (kapittel 12)

2f   kunne lese på dataskjerm og legge forholdene til rette for det (kapittel 13)

  

MÅL 3: Lesestrategi

Elevene skal kunne lage og bruke en lesestrategi som er tilpasset teksten og hensikten og målet med lesingen. 

Hovedmomenter

Elevene skal

3a   kunne anvende lesestrategiens hovedtrinn og -prinsipp (kapittel 14)

3b   kunne lage og bruke leseplaner (kapittel 14)

3c   kunne lage og anvende lesestrategi for fagbøker (kapittel 14)

3d   kunne lage og anvende lesestrategi for blader og tidsskrifter (kapittel 14)

3e   kunne lage og anvende lesestrategi for aviser (kapittel 14)

3f   kunne lage og anvende lesestrategi for skjønnlitteratur (kapittel 14)

3g   kunne lage og anvende lesestrategi for internett (kapittel 14) 

 

MÅL 4: Leseforholdene

Elevene skal kunne legge forholdene bedre til rette for lesing. 

Hovedmomenter

Elevene skal

4a   vite hva som påvirker konsentrasjon, forståelse og hukommelse (kapittel 17)

4b   vite hvordan lesemiljøet virker inn på lesingen (kapittel 18)

4c   vite hvilke misforståelser og myter om lesing som fører til feil leseteknikk (kapittel 19)

4d   vite hvordan helse, trivsel og ernæring virker inn på lesingen (kapittel 20)

  

MÅL 5: Markering, notater og repetisjon

Elevene skal kunne markere i teksten, lage notater og repetere. 

Hovedmomenter

Elevene skal

5a   kunne markere og understreke i teksten og ta notater (kapittel 15)

5b   kunne lage hjernekart (tillegg 6)

5c   kjenne til nødvendigheten av repetisjon og kunne repetere på ulike måter (kapittel 16)

 

Lag dine egne undervisningsopplegg

Et undervisningsopplegg i lesing kan inngå i de fleste fag. Lag flere alternative opplegg med ulikt omfang. Finn mål og hovedmomenter ovenfor. Finn passende oppgaver i boka og tilleggene.

Bruk også treningsprogrammet til å velge passende oppgaver. Dette treningsprogrammet kan du også bruke som et undervisningsopplegg slik det er.

Eksempel på en hovedinndeling av en time med lesetrening

En hel undervisningstime med lesing kan f.eks. inneholde:

1          Repetisjon og kort treningsøkt 15 min.

2          Gjennomgang av ny teori 10 min.

3          Trening på nye øvelser 15 min. 

Time

Mål

Teori

Oppgaver

Kommentar

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

Tabell som kan brukes til å lage undervisningsopplegg

 

Praktisk gjennomføring av undervisningsopplegget

Det kan settes av hele timer til leseopplæringen. Timene kan bestå av en gjennomgang av teori og praktisk trening.

Alternativt kan lesetreningen inngå som en del av undervisningen i et fag. F.eks. kan elevene lese leksene i engelsk, naturfag, samfunnsfag, historie eller norsk til neste time eller repetere tidligere stoff samtidig med at de trener på leseteknikk eller på å lage lesestrategi.

For at elevene skal ha maksimalt utbytte av leseopplæringen må de trene og anvende det nye daglig, også utenom skoletid. Det tar tid å innarbeide nye vaner. Vi vil anbefale at læreren i løpet av året legger inn øvelser fra lesetreningen, som en del av undervisningen i faget. Dermed får elevene repetert og anvendt ulike metoder og teknikker.

  

Noen praktiske tips til lærere

Vi anbefaler at lærere stimulerer elevene til å bruke lesestrategi og notatteknikker aktivt gjennom hele skoleåret. Elevene må stadig få anledning til å praktisere dette for at de skal utvikle gode leseferdigheter. Det er også nødvendig for at de skal kunne erfare og innse den store nytten av å ha gode lese- og studievaner.

Det er mulig å integrere dette i undervisningen på flere måter. Nedenfor gir vi noen tips som vi selv har praktisert i vår undervisning. Vi har også erfart at det kan gjennomføres i de fleste fag. Med utgangspunkt i våre tips kan du også lage dine egne varianter som passer bedre inn i ditt undervisningsopplegg.

Start av timen 1

Start timen med å la elevene fotolese og skumlese tidligere gjennomgått pensum. Beregn ca. 5 minutter. Dette er nok tid til at elevene roer seg ned og blir fokusert på faget, samtidig med at de får frisket opp og repetert tidligere stoff. De er nå klare for nytt stoff.

Start av timen 2

Start timen med å la elevene fotolese og skumlese nytt stoff (det som skal gjennomgås i timen). Beregn 5 minutter på dette. Det vil gi elevene en oversikt over hva som kommer. De vil få med seg en del, men ikke alt. Når elevene leser raskt gjennom på denne måten vil de komme til deler de ikke forstår. Det bidrar til å stimulere nysgjerrigheten og gjør at de blir mer skjerpet under gjennomgåelsen.

Etter at elevene har fotolest og skumlest, kan læreren stille spørsmål til klassen om hva de fikk med seg. Det er mulig å skrive ned de momentene som kommer opp på papir, transparent eller tavla. Vi har erfart at elevene legger merke til forskjellige ting og at alle hovedpunktene for det som skal gjennomgås, kommer opp.

Læreren kan nå systematisere det elevene har kommet fram til, f.eks. ved å lage hjernekart. Alternativt kan læreren gå gjennom hvert hovedpunkt på tavla og utdype og kommentere. Elevene kan ta notater ettersom læreren utdyper og forklarer.

Her finnes det et utall av varianter. Forsøk forskjellige ting. Vi har erfart at elevene blir mer aktive og engasjerte med denne måten å starte timene på.

Midt i timen

Hvis elevene skal arbeide med en tekst eller oppgave, kan det med fordel presiseres hvordan de bør gjøre det, f.eks. bruke hensiktsmessig lesestrategi med forskjellige lesemåter hvor de markerer og tar notater.

Siste del av timen

Sett av siste del av timen til at elevene lager notater, f.eks. hjernekart av det som er blitt gjennomgått i timen. Disse hjernekartene kan elevene bruke i starten på neste time til repetisjon. I begynnelsen, før elevene har lært å bruke hjernekart, kan læreren forberede et hjernekart for å vise og lære elevene hvordan det kan gjøres.

Avslutning av timen

Avslutt timen (5 siste minuttene) med å la elevene fotolese og skumlese det som er blitt gjennomgått. Det er en fin og nødvendig repetisjon, som bidrar til at elevene får oversikt og får bearbeidet det som er gjennomgått.

 

Oversikt over alle oppgavene i boka

Nedenfor følger en oversikt over alle oppgavene i boka.

 


 

1 Alle kan bli bedre til å lese

1.1 Bla gjennom boka - fotolesing

1.2 Les gjennom bokas innholdsfortegnelse

1.3 Les gjennom bokas stikkordregister

1.4 Les ordlista i tillegg 1

 

2 Leseferdighet og lesevaner

2.1 Mål din lesehastighet og oppfatning

2.2 Klargjør dine lesevaner

2.3 Klargjør dine oppfatninger om lesing

2.4 Lag liste over det du leser

2.5 Hvorfor leser du?

2.6 Lag liste over det du ønsker å lese

2.7 Finn dine motiver for bedre lesing

2.8 Sett deg mål for din lesehastighet

2.9 Tenk etter hva du husker

 

3 Les bedre

3.1 Sett opp en plan for hvordan du skal arbeide med

     denne boka

3.2 Tenk etter hva du husker av dette kapitlet

3.3 Repeter kapittel 3

3.4 Bruk lesestrategiens hovedprinsipp videre

 

4 Bruk øynene riktig

4.1 Styr blikket med fingeren som lesestøtte

4.2 Styr blikket med kulepenn/blyant som lesestøtte

4.3 Les med støtte

4.4 Les med lesestøtte til daglig i 2-3 uker

4.5 Dra opp øyets hastighet ved hjelp av lesestøtte

4.6 Øve på øyebevegelse uten lesestøtte

4.7 Trene øyebevegelse

4.8 Tren på å styre blikket

4.9 Lese linjene baklengs

4.10 Les kapittel 5

 

5 Øk lesesynsfeltet

5.1 Test lesesynsfeltets bredde med bokstaver

5.2 Test lesesynsfeltets høyde med bokstaver

5.3 Tren lesesynsfeltets bredde med bokstaver

5.4 Tren lesesynsfeltets bredde med ord

5.5 Daglige øvelser for å øke lesesynsfeltets bredde

5.6 Tren lesesynsfeltets høyde

5.7 Daglige øvelser for å øke lesesynsfeltets høyde

5.8 Tren lesesynsfeltets bredde og høyde

5.9 Lese spalter

5.10 Tren spaltelesing

5.11 Les aviser

5.12 Tren fire-, tre- og to-stopplesing med tekstene i

        tillegg 3

5.13 Tren fire-, tre- og to-stopplesing med egne

        tekster

 

6 Les ord som bilder

6.1 Lær ordene som bilder ved å visualisere dem

6.2 Les grupper av ord som bilder

6.3 Koble bildet av ordet til ordets lyd

6.4 Visualiser ord og betydning

6.5 Visualiser setninger

6.6 Visualiser grupper av ord

6.7 Les ordene med et raskt blikk

6.8 Se flere ord om gangen med et raskt blikk

6.9 Tren på å lese ord som bilder

6.10 Lær de viktigste signalordene

6.11 Tren på å lese ord som bilder når du har

        mulighet til det

 

7 Press opp lesehastigheten

7.1 Press opp lesehastigheten ved å bruke lesestøtte

7.2 Press opp lesehastigheten uten støtte

7.3 Press opp lesehastigheten med midtlinjeteknikken

7.4 Tren deg på å bla

7.5 Lese flere linjer om gangen

7.6 Lese flere linjer om gangen med

      midtlinjeteknikken

7.7 Lese hele sider hurtig

 

8 Skumlesing

8.1 Skumlese en fagbok ved å lese enkelte deler

8.2 Skumlese en fagbok du ikke har lest

8.3 Les sammendragene i denne boka

8.4 Øv på øyebevegelser til skumlesing

8.5 Skumles en fagbok du har lest

8.6 Skumles en avis

8.7 Hensikter og mål med skumlesing

8.8 Skumles en fagbok du ikke har lest

8.9 Bestem deg for litteratur du vil skumlese

 

9 Skanning

9.1 Let etter tall i en tabell

9.2 Skanne etter ord

9.3 Lete etter ord fra stikkordregisteret

9.4 Skanne i ordbøker

9.5 Skan boka og finn ut hva som står om motivasjon

9.6 Skan en bok du har lest

9.7 Skan en bok du ikke har lest

9.8 Bestem deg for litteratur du vil skanne

 

10 Superlesing

10.1 Sett hjernen i alfatilstand

10.2 Prøv defokusering av blikket

10.3 Tren på superlesing med spalter

10.4 Superles denne boka

10.5 Superles en tekst

 

11 Fotolesing

11.1 Fotoles et ukeblad

11.2 Fotoles et nytt ukeblad

11.3 Fotoles med to stopp per side

11.4 Tren på fotolesing med bøker du har lest

11.5 Tren på fotolesing med denne boka

11.6 Fotoles bøker du ikke har lest

11.7 Hva kan du bruke fotolesing til?

 

12 Reflekterende lesing

12.1 Om boka Hurtiglesing - Superlesing - Fotolesing

12.2 Hvordan reflekterer du over det du leser?

12.3 Still spørsmål til kapittel 12.3

12.4 Denne bokas sammenheng

12.5 Reflekter over kapittel 12.5

12.6 Les noe du selv har skrevet

12.7 Les et dikt

12.8 Bearbeid visuelt

12.9 Bearbeid kinestetisk

12.10 Hvilke følelser og tanker fikk du fra dette

         kapitlet?

12.11 Andre synspunkter til dette kapitlet

12.12 Lesestrategi med reflekterende lesing

12.13 Bruk reflekterende lesing på kapittel 12

12.14 Arbeid med en tekst

12.15 Reflekter over din motivasjon for å lese bedre

 

13 Lese fra dataskjerm

13.1 Legg forholdene til rette for god lesing fra

       dataskjerm

13.2 Øv på å lese fra dataskjerm

13.3 Hvordan lese fra dataskjermen?

13.4 Tren på å lese fra dataskjerm

 

14 Strategier for god lesing

14.1 Lesestrategi for kapittel 14

14.2 Litteratur du leser

14.3 Lesingens plass i livet

14.4 Hva kan lesingen gi deg?

14.5 Dine overordnede mål med lesing

14.6 Hensikten med din lesing

14.7 Mål med din lesing

14.8 Mål med å lese boka Hurtiglesing - Superlesing

        - Fotolesing

14.9 Litteraturtyper du leser og valg av lesemåter

14.10 Hvordan er tekstene du leser bygget opp?

14.11 Signalordene i tekstene du leser

14.12 Vurder om du trenger leseplaner

14.13 Lag dine egne leseplaner

14.14 Sett opp leseøkt

14.15 Lese fagbøker

14.16 Lese rapporter og utredninger

14.17 Lese tidsskrifter

14.18 Lese aviser

14.19 Lese skjønnlitteratur

14.20 Lese brev

14.21 Lese fra internett

14.22 Hvilke lesestrategier er nyttige for deg?

14.23 Leseplan for 6 måneder

 

15 Notater og markeringer i teksten

15.1 Streker i margen

15.2 Lag hjernekart

15.3 Strek under nøkkelord

15.4 Strek under nøkkelsetninger

15.5 Strek under nøkkelinformasjoner

15.6 Stryk over nøkkelinformasjonene med        merkepenn

15.7 Lag ditt system for markering med flere farger

15.8 Finn dine egne symboler til markering

15.9 Lesestrategi for kapittel 16

 

16 Repeter for å huske og forstå

16.1 Repetisjon ved selvhøring

16.2 Repetisjon av kapitlet med fotolesing

16.3 Repetisjon av boka med fotolesing

16.4 Repetisjon ved skumlesing og bruk av

       innholdsfortegnelsen

16.5 Repetisjon med stikkordregisteret

16.6 Leseplan med repetisjon

 

17 Legg forholdene til rette

17.1 Legg forholdene bedre til rette

17.2 Organiser leseplassen

17.3 Finn gode lesestillinger

17.4 Tren deg på å bla

17.5 Slapp av

17.6 Lag en leseplan

17.7 Legg forholdene bedre til rette

 

18 Konsentrasjon - hukommelse - forståelse

18.1 Hva ødelegger din konsentrasjon?

18.2 Motivasjon for lesing

18.3 Finn det positive i noe kjedelig

18.4 Få vekk distraksjonene

18.5 Finn sammenhenger

 

19 Vanlige leseproblemer, myter og misforståelser

19.1 Hvilke oppfatninger har du?

19.2 Oppklar dine misforståelser

19.3 Kontroller om du har uønskede bevegelser når

       du leser

19.4 Tren vekk uønskede bevegelser

19.5 Hva kan forstyrre din lesing?

19.6 Dine leseproblemer

 

20 Trivsel, helse og ernæring

20.1 Hvordan trimme mer eller bedre?

20.2 Hvordan utvikle deg som menneske?

20.3 Hvordan gjøre mer som er hyggelig?

20.4 Hva liker du å lese? Når?

20.5 Skaff deg et bibliotek

20.6 Lag en helseplan

20.7 Hva kan du tilføre hjernen din?

20.8 Sørg for et godt kosthold

 

21 Din fantastiske hjerne

21.1 Hvor mye bruker du av høyre og venstre

       hjernehalvdel?

21.2 Hva kan du gjøre for å bruke mer av hjernen?

21.3 Visualiser deg som det du ønsker å være

21.4 En mental ferie til hverdagsbruk

21.5 Visualiser at du lærer en ny ferdighet eller gjør

        noe nytt

21.6 Hva kan du gjøre for å ta bedre vare på

       hjernen din?

 

22 Et program for bedre lesing

22.1 Sett opp dine mål for treningsprogrammet

22.2 Sett opp din egen plan for treningsprogrammet

22.3 Sett opp dine mål for det videregående

       treningsprogrammet

22.4 Sett opp din videregående treningsplan


 

Tillegg 2 Trening av øyebevegelse

T2.1 Les med linjal under linja

T2.2 Les med linjal over linja

T2.3 Bruk fingeren i margen

T2.4 Les spalter med linjal

T2.5 Les gjennom et lesevindu

T2.6 Les spalter gjennom lesevindu

T2.7 Les flere linjer av gangen

 

Tillegg 3 Trening av lesesynsfeltet

T3.1-5 Breddeøvelse

T3.6-10 Høydeøvelse

T3.11 Tren spaltelesing med aviser

T3.12 Les med 4 fikseringer per linje

T3.13 Les med 3 fikseringer per linje

T3.14 Les med 2 fikseringer per linje

 

Tillegg 4 Lær flere ord som bilder

T4.1 Lær vanlige ord på norsk som bilder

T4.2 Lær vanlige uttrykk som bilder

T4.3 Lær noen vanlige forstavelser (prefikser) som

        bilder

T4.4 Lær noen vanlige etterstavelser(suffikser) som

        bilder

T4.5 Lær noen vanlige ordrøtter som bilder

 

Tillegg 5 Hastighetstrening

T5.1 Bruk lesestøtte i margen

T5.2 Varier lesetempoet med lesestøtte i margen

T5.3 Bruk linjal til å presse opp lesehastigheten

T5.4 Varier lesehastigheten med linjal

T5.5 Press opp lesehastigheten med linjal over linja

        du leser

T5.6 Press opp lesehastigheten med lesevindu

T5.7 Les spalter gjennom lesevindu

T5.8 Les flere linjer om gangen med lesevindu

T5.9 Øk lesehastigheten med metronom

T5.10 Kombiner metronom og lesestøtte

 

Tillegg 6 Hjernekart

T6.1 Lag et hjernekart om deg selv

T6.2 Lag hjernekart om notater og markeringer

T6.3 Lag hjernekart av andre deler av denne boka

T6.4 Lag hjernekart fra noe du arbeider med for tiden

 

Tillegg 10 Lag dine egne undervisningsplaner

T10.1-3 Lag ditt eget undervisningsopplegg