Test 3

 

Home
Leseteknikker
Lesemetoder
Lesestrategier
Repetisjon
Vanlige lesefeil
Gode leseforhold
Test deg selv
Treningsopplegg
Treningsoppgaver
Undervise lesing
Innholdsliste
Om oss

 

Kreativitet og kreativt lederskap

Av Leif-Runar Forsth

 

Kreativt lederskap

Kreativt lederskap har to sider som delvis henger sammen, delvis er de uavhengige. Den første er at lederen selv er kreativ. Den andre, og viktigere, er at lederen kan få fram og utvikle kreativiteten hos sine medarbeidere og i organisasjonen som helhet. Kreativiteten kan stimuleres eller hemmes på individuelt-, gruppe- og organisasjonsnivå.

 

Kreativitet: Problemanalyse - idéskaping - handlingsplan

Tradisjonelt forbindes kreativitet med idéskaping. Mange kreative metoder og teknikker er utviklet for å gi flere og bedre idéer. Etter hvert fant en ut at for å få gode idéer, var det også nødvendig med bedre forståelse av problemet eller oppgaven som skulle løses. Moderne kreative metoder inneholder derfor teknikker eller framgangsmåter for å identifisere og analysere problemer, oppgaver og muligheter. De fleste har vel opplevd at om en idé er aldri så god, så er det ikke sikkert at den blir akseptert eller gjennomført. Moderne kreative metoder måtte derfor ta hensyn til dette. Utviklingen av en idé til en akseptert og gjennomførbar løsning, er en del av kreativiteten. Mange metoder avslutter ikke idéutviklingen før en handlingsplan er satt opp for virkeliggjøringen av idéen.

 

Kreativiteten kan økes vha. noen enkle prinsipper

Kreativiteten er medfødt. Men kreativitet er ikke noe uforanderlig. Den kan økes og den kan minskes. Torrance har gjennomgått 308 rapporter om forsøk på å øke kreativi­teten hos skoleelever og studenter. Undersøkelsen viste at forsøk på å øke kreativiteten lyktes i ca. 70% av tilfellene. De beste resultatene ga metoden CPS - Creative Problem Solving.

Det viktigste vi kan gjøre for å utvikle vår egen eller andres kreativitet, er å la være å gjøre alt det som kan hemme kreativiteten. Det nest viktigste er å gjøre mer av det som stimulerer og utvikler kreativiteten.

Den enkleste måten å  øke kreativiteten på er å innarbeide noen viktige prinsipper i det daglige arbeid:

- Utsett vurdering. Det betyr å la mange ideer og forslag komme fram før vi vurderer dem. istedenfor å bruke tiden på å diskutere de ideer vi likevel vil forkaste, bruker vi den på å vurdere og bearbeide de ideer vi (muligens) kan gå videre med.

- Utsett valg. La mange ider komme fram før du velger. De beste ideene kan komme seint i en prosess.

- Se det positive. De færreste ideer er perfekte. Du må være i stand til å se deres muligheter og sterke sider. Det er ofte nødvendig å bearbeide en ide før den kan brukes. Forkast derfor ikke en ide som kan bli bra med bearbeiding.

- Kombiner ideer. Ofte har vi flere ideer. Ved å kombinere ideer kan vi ta med oss det positive fra flere ideer og utelate deres svakheter.

- Bruk mer av hjernen. Det betyr å bruke forskjellige måter å tenke på når vi analyserer et problem og finner ideer til løsning.   

I praksis kan disse enkle prinsippene være vanskelige å få til. Dette fordi de bryter mot vaner. I praksis vil vi derfor utvikle kreativiteten ved å lære og anvende kreative metoder og teknikker. En av de mest effektive metoder er CPS (Creative Probem Solving).

 

 

CPS - Creative Problem Solving

Både forskning og praktisk erfaring viser at CPS er en av de beste kreative metodene. I en CPS-prosess går vi gjennom syv trinn:

Situasjonsavklaring - fakta - problem - idé - løsning - aksept - handlingsplan.

På hvert av disse trinnene kan vi bruke en mengde forskjellige andre teknikker og metoder. CPS er vel så mye en måte å utvikle sin kreativitet på som en det er en kreativ problemløsningsmetode. Etter at en har brukt CPS en stund, vil en ofte tilpasse den til sine egne arbeidsoppgaver og måte å arbeide på.

 

Tilpasning er nødvendig

Kreative metoder kan lett bli begrensninger som kveler kreativiteten framfor å få den fram. Selv om en metode som CPS kan brukes i de fleste situasjoner, krever også denne at den tilpasses til oppgaven, de som bruker metoden og organisasjonen de er i.

 

Kreative organisasjoner

Skal kreativiteten øke i en organisasjon, kan det være nødvendig å gjøre andre ting enn å utvikle medarbeidernes kreativitet. Begrensningen er ofte organisasjonen selv. For at organisasjonen som helhet skal være kreativ, må forholdene ligge til rette for individuell kreativitet og gruppekreativitet. Men det er ikke nok. Organisasjonen må ha gode systemer for informasjon, kommunikasjon og beslutninger. Beslutningsveiene må være kjente og effektive. For at de ansatte skal ta ut sin kreativitet fullt ut, må det også være klart hva som forventes av dem. Dette  betyr også at bedriften bør ha en klar forretningside, en visjon som appelerer til hjerne og hjerte og klare mål. En endring av organisasjonskulturen kan derfor være nødvendig før kreative arbeidsmetoder kan brukes med godt resultat. På den andre side har mange erfart at nettopp bruk av kreative arbeidsmetoder, kan være et godt virkemiddel for å utvikle en fleksibel, dynamisk og idéutviklende organisasjon. 

Artikkelen er basert på boka "Praktisk Nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning" av Leif-Runar Forseth. En tidligere versjon av boka (uten figurer) finner du på www.ipo.no der du også finner mer om kreativitet.

 

 

Denne artikkelen var på ca 850 ord. Regn ut din lesehastighet (antall ord du har lest per minutt) sånn omtrentlig ved hjelp av tabellen under.

Tid brukt (i minutter): 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m
Lesehastighet: 850 420 280 210 170 140 120 110 95 85

 

Gå videre til spørsmålene for lesetest 3 for å finne ut hvor god forståelse du har av teksten.

 

Til forsiden