Fasit til lesetester

 

Home
Leseteknikker
Lesemetoder
Lesestrategier
Repetisjon
Vanlige lesefeil
Gode leseforhold
Test deg selv
Treningsopplegg
Treningsoppgaver
Undervise lesing
Innholdsliste
Om oss

Svar på Lesetest 1: Hjemkomst

 

1. Den lille grassletta hadde utsikt mot:

a.) Havna og sjøen.

 

2. Den lille grassletta var:

c.) 4-5 fem meter lang.

 

3. Stedet hadde de betraktet som

c.) Både a.) og b.)

 

4. Novellens hovedperson:

a.) Ble forstyrret av en lyd bak seg.

 

5. Mannen var:

a.) På hovedpersonenes alder.

 

6. Mannen hadde med seg:

b.) En brun pose og to colaflasker.

 

7. Av de to personene i novellen var:

c.) Begge gift.

 

8. De spiste:

b.) Skolebrød.

 

9. Novellen inneholder setningen:

b.) ... å bygge fra der vi slapp for trettifire år siden?

 

10. Buketten med blomster inneholdt:

c.) Liljekonvaller.

 

Svar på Lesetest 2:

Bollywood - En kulturell gullgruve

 

1. En kombinasjon av det beste fra:

b.) Amerikansk og russisk film.

 

2. Artikkelforfatteren påstår:

c.) Både a.) og b.)

 

3. Bollywood produserte over:

a.) 800 produserte filmer per år

 

4. Bollywoodfilmene er:

c.) Både a,) og b.)

 

5. Følgende norske forfattere er nevnt i artikkelen.

a.) Bjørnson og Ibsen.

 

6. Følgende utenlandske forfatter er nevnt i artikkelen:

b.) Goethe.

 

7. Artikkelen nevner:

b.) Greske tragedier.

 

8. Følgende film er nevnt i artikkelen:

b.) Matrix.

 

9. Følgende setning står i artikkelen:

a.) I Norge brukes det enorme summer på kulturelle formål.

 

10. Kinoer med Bollywoodfilmer som spesialitet, vil være:

c.) Både a.) og b.)

 

Svar på Lesetest 3:

Kreativitet og kreativt lederskap

 

1. Kreativt lederskap betyr at:

c.) Både a.) og b.)

 

2. Kreativiteten kan:

c.) Både a.) og b.)

 

3. Tradisjonelt forbindes kreativitet med:

a.) Idéskaping.

 

4. Det var også nødvendig med bedre forståelse av:

b.) Problemet.

 

5. Mange metoder avslutter ikke idéutviklingen før:

b.) En handlingsplan er satt opp.

 

6. Den enkleste måten å øke kreativiteten på er å:

b.) Innarbeide noen viktige prinsipper i det daglige arbeid.

 

7. I en CPS-prosess går vi gjennom:

a.) Syv trinn.

 

8. Ved bruk av kreative metoder er:

b.) Tilpasning nødvendig.

 

9. Artikkelen inneholder utsagnet:

a.) Kreative metoder kan lett bli begrensninger som kveler kreativiteten.

 

10. Artikkelen er basert på boka.

c.) Praktisk Nytenkning

 

Svar på Lesetest 4:

Demokratiet - Hva og hvorfor

 

1. Ordet "Demokrati" betyr at:

a.) Folket styrer.

 

2. Hvor demokratisk et samfunn er avhenger av:

c.) Både a.) og b.).

 

3. Artikkelen påstår at:

b.) Demokrati kan være mange ting.

 

4. Artikkelen påstår at:

b.) Direkte demokrati er bare mulig i små grupper.

 

5. I det moderne demokrati spør vi også:

c.) Både a.) og b.).

 

6. Massemediers favoriseringer eller diskrimeringer av partier eller kandidater:

c.) Kan være en direkte trussel mot den demokratiske prosess.  

 

7. I demokratiet er det viktig at:

b.) Vi kan bestemme oss på nytt ved neste valg.

 

8.  Demokratiet:

b.) Bidrar til bedre beslutninger.

 

9. Diskusjoner:

b.) Kan virke utviklende for oss selv.

c.) Er en omgangsform som bidrar til utvikling.

Både svar b.) og c.) er riktige.

 

10. Mennesket som "dyreart" er:

b.) Hører sammen med andre mennesker.

 

Svar på Lesetest 5:

Demokratiet - Den naturlige samfunnsform

 

1. Demokratiet er et svar på:

a.) Menneskets behov og motsetninger.

 

2. I menneskets naturtilstand:

a.) Levde mennesket i små grupper.

 

3. Det menneskelige samfunn er for at vi skal:

b.) Leve i en flokk med vennligsinnede.

 

4. Mennesket har alltid:

c.) Begge deler.

 

5. Demokratiet legger vekt på at mennesket skal:

b.) Utfolde sine naturlige behov.

 

6. Demokratiet legger til grunn et menneskesyn som at:

c.) Mennesket kan være både godt og ondt.

 

7. Demokratiet legger mest vekt på at:

c.) Den enkelte skal ha frihet og ansvar.

 

8. Hvilken kjent filosof mente at menneskets sammenslåing i grupper var naturlig:

b.) Aristoteles

 

9. Mennesket har en naturlig rett til å:

b.) Ivareta sine egne interesser.

 

10. Demokratiet krever at:

c.) Flertallet må ivareta også mindretallets interesser.

 

Svar på Lesetest 6:

Demokratiet - Den beste samfunnsform

 

1. Demokratiet som samfunnssystem får fram bedre beslutninger fordi:

b.) Demokratiet inneholder en selvforsterkende kvalitetsøkning.

 

2. Den materielle velstand er vanligvis:

b.) Høyere i demokratier.

 

3. Demokratisk debatt fører til at:

c.) Både a.) og b.)

 

4. Demokratisk debatt og valg fører til at vi:

c.) Vi kan skifte ut valgte ledere som vi ikke er fornøyd med.

 

5. Det at folkevalgte lager lovene:

b.) Gir større aksept for lovene.

 

6. Folkevalgte forsamlinger gjør vedtak som gjelder:

a.) I like stor grad for dem selv som for andre borgere.

 

7. De politiske debatter:

b.) Smitter over på andre debatter i samfunnet.

 

8. De frivillige organisasjoner er:

c.) En viktig side ved vårt demokratiske samfunn.

 

9. Et viktig resultat av demokratiet er at:

b.) Innbyggerne aktiviseres.

 

10. Demokratiet:

c.) Både a.) og b.)

 

Svar på Lesetest 7: Demokratiets verdier

 

1. Demokratiet er basert på verdiene:

c.) Både a.) og b.)

 

2. Menneskehetens historie kan oppfattes som:

b.) En søken etter og utvikling mot samfunnsformer som fremmer disse verdiene.

 

3. "Frihet, likhet og brorskap" var:

b.) Den franske revolusjons slagord.

 

4. Medmenneskeligheten er:

a.) Selve forutsetningen for demokratiet.

 

5. Demokratiets grunnmur er:

b.) Frihet.

 

6. De viktigste frihetene i demokratiet er:

a.) De indre friheter som tankefrihet, meningsfrihet, trosfrihet og samvittighetsfrihet.

 

7. Hovedverdien eller hjertet i demokratiet er:

b.) Likhet.

 

8. Demokratisk likhet er:

b.) Mer en samling av forskjellige former for likheter, enn den er en bestemt form for likhet.

 

9. Den sosiale og samfunnsmessige likhet i et demokrati springer ut fra

a.) En grunnleggende likhet som menneske.

 

10. Den fjerde hovedverdi i demokratiet er:

c.) Selvbestemmelse.

 

Svar på Lesetest 8: Demokratiske beslutninger

 

1. Demokratiet i et samfunn er avhengig av:

b.) Folkevalgte forsamlinger.

 

2. Direkte demokrati betyr at:

a.) Alle er med å ta beslutningene.

 

3. Når folket skal styre seg selv via valgte representanter, er det:

c.)  Fem viktige hensyn å ta.

 

4. Det representative demokrati er basert på grunnideen at:

a.) Folket skal velge de representanter de har størst tillit til at kan ta de beste beslutningene.

 

5. De valgte representantene har plikt til å:

b.) Stemme etter egen overbevisning og samvittighet.

 

6. Reglene for hvordan stemmene omgjøres til representanter må utformes slik at:

b.) Reglene både er og oppleves rettferdige.

 

7. Det tredje viktige hensyn i et demokrati er:

a.) Hvilke grupper som velger representanter.

 

8. Det fjerde viktige hensyn i et demokrati er:

a.) Hvordan beslutningene taes i de folkevalgte organer.

 

9. Demokratisk valgte ledere:

b.) Kan avstumpes i sine maktposisjoner.

 

10. Det er viktig i et demokrati at:

c.) Både a.) og b.)

 

Svar på Lesetest 9: Framtidas demokrati

 

1. Dagens demokrati er i hovedsak på:

c.) Både a.) og b.)

 

2. Det neste skritt i utviklingen av det demokratiske samfunn er at:

c.) Både a.) og b.)

 

3. Den forrige industrielle revolusjon foregikk først og fremst i:

b.) De mest demokratiske landene.

 

4. Dagens arbeidsliv kan være organisert på måter og ha styringsformer som:

b.) Ligger langt fra de demokratiske systemer som har utviklet seg på samfunnsplan.

 

5. Medarbeidereide og -styrte bedrifter er:

b.) Mer effektive og mer lønnsomme.

 

6. For en del år siden ble det gjennomført en større nordisk undersøkelse kalt:

b.) "Medarbeidereide bedrifter i Norden"

 

7. Norges største bedriftsetablerer var:

a.) Hans Nielsen Hauge.

 

8. Robert Owen (1771 - 1858) var:

b.) En walisisk sosialreformator og bedriftseier.

 

9. Demokratisering av arbeidslivet kalles også for:

b.) "Den tredje veien"

 

10. Artikkelen påstår:

b.) Ideologiene er ikke døde.

 

Svar på Lesetest 10: Demokratiet mot fascismen

 

1. Demokratiets farligste fiende og motpol er diktaturet i form av:

a.) Fascismen.

 

2. Nazismen er et uttrykk for dypt forankrede tendenser som ofte er levende inne i oss og omkring oss. Dette mente:

a.) Harald Ofstad

 

3. Hva er nazismen, i følge Andenæs?

b.) En åndsretning med brutalitet, intoleranse, rasehovmot, forakt for rettsprinsipper som kjennetegn.

 

4. Egentlig er fascismen:

b.) En politisk retning fra Mussolinis Italia.

 

5. Hitlers tyske nasjonalsosialisme (nazismen):

b.) Regnes som en form for fascisme.

 

6. En regner ofte med.

c.) Tre karakteristiske fellestrekk mellom de fascistiske retningene.

 

7. De fascistiske retningene har ofte følgende karakteristiske fellestrekk:

c.) Både a.) og b.)

 

8. Fascismen vil:

a.) Ha en sentral samling av makt på en eller noen få hender.

 

9. Artikkelen inneholder følgende sitat:

b.) "Mussolini har alltid rett"

 

10. Hvilken norsk dikter sa: "Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv.”

b.) Øverland

 

Svar på Lesetest 11: Den demokratiske samfunnspakt

 

1. Alle samfunn baserer seg på en rekke skrevne og uskrevne regler. Til sammen danner disse:

a.) En slags avtale (pakt) som gjelder mellom borgerne i samfunnet.

 

2. Alle samfunn har sine regler for oppførsel. Disse er:

c.) Både a.) og b.)

 

3. Artikkelen påstår:

a.) Det finnes regler (skrevne og/eller uskrevne) som gjelder i de fleste menneskelige samfunn.

 

4. Boka "Samfunnspakten" er skrevet av:

c.) Rousseau

 

5. Boka "Samfunnspakten" ble utgitt i:

b.) 1776

 

6. Et samfunn er en sammenslutning der medlemmene gjør en avtale om å:

c.) Både a.) og b.)

 

7. Vi er med i samfunnet fordi:

b.) Vi har fordeler av det.

 

8. Artikkelen påstår:

a.) Det er ikke lett å se alt som inngår i vår moderne samfunnspakt.

 

9. Artikkelen påstår at moderne vitenskap og teknologi har ført til:

a.) Store endringer.  

 

10. Artikkelen stiller spørsmålet:

c.) Både a.) og b.)

 

Til forsiden