Treningsoppgaver

 

Home
Leseteknikker
Lesemetoder
Lesestrategier
Repetisjon
Vanlige lesefeil
Gode leseforhold
Test deg selv
Treningsopplegg
Treningsoppgaver
Undervise lesing
Innholdsliste
Om oss

Denne siden inneholder alle oppgavene som er tatt med på denne webområdet. Oppgavene er samlet etter tema. Disse tilsvarer kapitlene i boka ”Hurtiglesing – Superlesing – Fotolesing” av Terje Kato Stangeland og Leif-Runar Forsth. Oppgavene er nummerert slik de er i boka. Noen av oppgavene er noe endret for lettere å kunne gjøres uten boka. Du finner flere treningsoppgaver i boka.

En del av oppgavene er for å tenke gjennom. Andre for å trene på igjen og igjen.

Oppgavene er ordnet etter følgende temaer:

 

1  Alle kan bli bedre til å lese

2  Leseferdigheter og lesevaner

3  Les bedre

4  Bruk øynene riktig

5  Øk lesesynsfeltet

6  Les ord som bilder

7  Press opp lesehastigheten

8  Skumlesing

9  Skanning

10  Superlesing

 

11  Fotolesing

12  Reflekterende lesing

13  Lese fra dataskjerm

14  Strategier for god lesing

15  Notater og markeringer i teksten

16  Repeter for å huske og forstå

17  Legg forholdene til rette

18  Konsentrasjon - hukommelse - forståelse

19  Leseproblemer, myter og misforståelser

 

  

1  Alle kan bli bedre til å lese

OPPGAVE 1.1 Gå raskt gjennom denne webområdet

Bla gjennom denne webområdet. Du trenger ikke lese alt som står på sidene. Du skal bare skaffe deg et første inntrykk av hva webområdet inneholder. Det gir deg også en oversikt over de viktigste temaene som tas opp på webområdet.

OPPGAVE 1.2 Bla gjennom boka - fotolesing

Finn en fagbok du ikke har lest. Bruk denne i oppgave 1.1, 1.2 og 1.3.

Bla gjennom boka på følgende måte:

1     Sitt med boka foran deg, for eksempel på et bord.

2     Bla om en side og se i ett til to sekunder på de to sidene som nå er oppslått.

3     Bla om til neste side og se også på disse to sidene i ett til to sekunder.

4     Bla gjennom hele boka på denne måten.

5     Lukk øynene og se hva du husker av det du har sett gjennom på denne måten.

Denne øvelsen gir deg en oversikt over bokas struktur. Bokas struktur er at den er bygget opp i kapitler og underkapitler med oppgaver fordelt inne i kapitlene. Når du blar gjennom får du et inntrykk av www.nikesko.asia hvor mye stoff som er tatt med om de forskjellige temaene. Du kan også få et førsteinntrykk av innholdet i boka.

Denne måten å lese på kalles for fotolesing. Vi anbefaler at du fotoleser hvert nytt kapittel du skal begynne på. Fotoles også når du er ferdig med kapitlet, som en kort repetisjon.

OPPGAVE 1.3 Les gjennom bokas innholdsfortegnelse

Les hurtig gjennom innholdsfortegnelsen. Den gir deg en god oversikt over bokas innhold, hva du kan lære og i hvilken rekkefølge.

OPPGAVE 1.4 Les gjennom bokas stikkordregister

Les hurtig gjennom stikkordregisteret bak i boka. Det gir deg en oversikt over de viktigste temaene som tas opp i boka. Det vil også gjøre at du er mer oppmerksom på dem når du kommer til det i teksten.

  

2  Leseferdigheter og lesevaner

OPPGAVE 2.2  Klargjør dine lesevaner

Følgende spørsmål kan gjøre deg oppmerksom på noen av dine lesevaner. Svar ja eller nei.

1         Vet du alltid hvorfor du leser det du gjør?

2         Pleier du å ha klare mål for hva du skal få ut av lesingen?

3         Pleier du å ha utarbeidet planer for lesingen? Følger du planene?

4         Er du alltid motivert til å lese?

5         Har du lagt forholdene godt til rette når du leser? Sitter du godt? Har du godt lys? Frisk luft? Passe temperatur? Lite forstyrrelser?

6         Er du ofte opplagt når du leser?

7         Pleier du å skaffe deg en oversikt over det du skal lese, før du begynner lesingen for alvor?

8         Leser du på forskjellige måter om du leser avisartikler, romaner, noveller, dikt, fagartikler eller lærebøker?

9         Når du leser fagstoff, skiller du mellom det som er viktig og uviktig?

10     Pleier du å vente med å tenke grundig gjennom innholdet til du har lest alt?

11     Klarer du å konsentrere deg om det du leser?

12     Har du lett for å huske det du har lest?

13     Holder du tunga, leppene, kjevene, hodet eller andre kroppsdeler i ro når du leser?

14     Flytter du blikket jevnt bortover linjene og fra linje til linje uten at blikket hopper tilbake, til feil linje eller ut av teksten?

15     Pleier du å bla gjennom det du har lest etterpå for å få en oversikt?

16     Når du kommer til et ord du ikke forstår, leser du som oftest videre da?

 

Svarer du ja på alle disse spørsmålene har du meget gode lesevaner. Dess flere nei du har, dess mer har du å hente på å endre dine lesevaner. Selv om du svarer ja på alle spørsmålene, har du mye å lære.

  

3  Les bedre

OPPGAVE 3.1  Sett opp en plan

Sett opp en plan for hvordan du skal arbeide med stoffet på webområdet.

1          Hvilke dager og klokkeslett du skal lese og trene.

2          Hva du skal lese og hvilke oppgaver du skal gjøre i hver av disse øktene. Bruk gjerne forslagene på siden Treningsopplegg som utgangspunkt for din egen plan.

Du kan endre planen underveis, hvis du får gjort mer eller mindre enn det du hadde tenkt.

OPPGAVE 3.2  Tenk etter hva du husker av innholdet på denne webområdet

1.      Tenk etter hva du husker av det du har sett på denne webområdet til nå

2.      Se på Innholdsfortegnelsen for webområdet. Får den deg til å huske mer.

 

4   Bruk øynene riktig

OPPGAVE 4.1  Styr blikket med fingeren som lesestøtte

Bruk en bok til denne øvelsen. Beveg lesestøtten så fort at du ikke greier å lese teksten. Konsentrer deg om å bevege lesestøtten jevnt og rytmisk. La blikket gli over ordene i det tempoet du beveger lesestøtten. Bry deg ikke om å oppfatte teksten. Dette er en øvelse for å trene øyebevegelse med lesestøtte.

Du gjør øvelsen slik:

1          Plasser pekefingeren (eller langfingeren hvis du har neglene ned mot papiret) under den første linja du skal lese. Husk å begynne og avslutte litt inn på linja.

2          Beveg fingeren under linja. Blikket skal være festet på teksten.

3          Når du skal skifte linje, løfter du hånden noen millimeter opp fra arket og flytter den med en rask og myk bevegelse til neste linje.

4          Fortsett slik linje etter linje.

Du kan også bevege fingeren på linja du leser i stedet for under. Du må da feste blikket foran eller bak fingerspissen. Prøv begge deler.

OPPGAVE 4.2  Styr blikket med en kulepenn/blyant som lesestøtte

Gjør øvelsen slik som forklart i oppgave 4.1 med kulepenn/blyant som lesestøtte. NB! Pek med den butte enden for ikke å lage merker i teksten.

OPPGAVE 4.3  Les med lesestøtte

Les sammendraget i kapittel 3 med lesestøtte (denne er på siden Sammendrag). Beveg lesestøtten så fort at du så vidt greier å lese teksten.

OPPGAVE 4.4  Les med lesestøtte daglig i 2-3 uker

Bruk lesestøtte på det aller meste av det du leser i de kommende 2-3 ukene. Prøv å press opp lesehastigheten. Sannsynligvis vil du kunne doble lesehastigheten bare ved å gjøre dette.

OPPGAVE 4.5  Dra opp øyets hastighet ved hjelp av lesestøtte

Hensikten med denne oppgaven er først og fremst å trene inn en riktig øyebevegelse.

Bruk lesestøtte (hånden eller pekeredskap) til å styre blikket slik som forklart i oppgave 4.1. Husk å begynne og avslutte litt inn på linja.

1.      Beveg lesestøtten under linja så fort at du så vidt greier å oppfatte teksten. Les med denne hastigheten i 1-3 minutter.

2.      Øk hastigheten til det dobbelte av dette. La blikket gli over ordene. Du vil bare oppfatte en liten del av teksten. Les med denne hastigheten i 1-3 minutter.

3.      Øk hastigheten til det 3-4 dobbelte av den du hadde under punkt 1. Du vil oppfatte enda mindre, kanskje ingenting. Les med denne hastigheten i 1-3 minutter.

4.      Les nå med din maksimale lesehastigheten der du greier å oppfatte det meste av innholdet. Press deg til å lese helt på grensen av det du greier å oppfatte. Denne hastigheten er sannsynligvis høyere enn den du først hadde i punkt 1. Les med denne hastigheten i 1-3 minutter. Gjenta punkt 2 til 4 flere ganger.

Etter hvert kan du også gjøre denne øvelsen uten å bruke lesestøtte.

OPPGAVE 4.6  Øve på øyebevegelse uten lesestøtte

Øv deg på å lese uten lesestøtte. Gjør øvelsen slik:

1          Flytt blikket på riktig måte i ditt maksimale lesetempo. Husk: Begynn og avslutt inne på linja, flytt blikket framover i teksten jevnt, rytmisk og uten tilbakehopp.

2          Flytt blikket så fort du kan uten å bry deg om å oppfatte innholdet i teksten. Hensikten er å trene øyebevegelsen. Fortsett med dette noen sider.

Gjenta punkt 1 og 2 flere ganger.

OPPGAVE 4.7  Trene øyebevegelse

Bruk en side med mye tekst. Tren på øyebevegelsene som vist i figurene på siden. Bruk øynene riktig. Blikket skal bevege seg slik linjene er tegnet inn. Du skal ikke lese teksten. Bare la blikket gli over bokstavene. Flytt blikket fram og tilbake. Øk hastigheten etter hvert.

Du kan også gjøre denne øvelsen ved å:

-           Bruke lesestøtte til å styre blikket.

-           Tegne streker på arket som viser hvordan blikket skal bevege seg. La blikket følge disse strekene.

OPPGAVE 4.9  Lese linjene baklengs

Du kan øve på baklengslesing slik:

1          Les den første linja på vanlig måte, fra venstre mot høyre.

2          Les neste linja baklengs, fra høyre mot venstre.

3          Fortsett å lese annenhver linje forlengs og baklengs. Husk å lese i høyt tempo.

 

 

5  Øk lesesynsfeltet

OPPGAVE 5.1  Test lesesynsfeltets bredde med bokstaver

Bruk bokstavene i figuren på siden Øk lesesynsfeltet til denne testen. Gjør slik:

1          Fest blikket på den midterste bokstaven på linja.

2          Mens du holder blikket på denne bokstaven, si høyt eller inni deg de andre bokstavene på linja annenhver gang høyre og venstre utover. For eksempel for rad 3: v, w, r, a, g.

3          Start øverst og fortsett nedover i bokstavtrekanten.

Det er viktig at du ikke flytter blikket vekk fra den midterste bokstaven mens du forsøker å se hva de andre er. Det er også viktig at du sier navnet på bokstavene. Ellers kan du tro at du kjenner dem igjen uten at du virkelig gjør det.

OPPGAVE 5.2  Test lesesynsfeltets høyde med bokstaver

Bruk bokstavene i figuren på siden Øk lesesynsfeltet til denne øvelsen. Gjør slik:

1          Fest blikket på bokstavene på den lengste vannrette raden. Den som begynner med a.

2          Mens du holder blikket på bokstaven der, si høyt eller inni deg de andre bokstavene rett over og under, annenhver utover. For eksempel for kolonne 4: e, r, x, z, q.

3          Start lengst til venstre og fortsett mot høyre i bokstavtrekanten.

Det er viktig at du ikke flytter blikket fra den midterste bokstaven mens du forsøker å lese de andre.

OPPGAVE 5.3  Tren lesesynsfeltets bredde med bokstaver

Gjør først breddeøvelse 1 med tre tegn i hver spalte, og fortsett så med de vanskeligere øvelsene. Du trenger ikke mestre en tabell før du trener på en som er bredere. De forskjellige delene av lesesynsfeltet må trenes opp hver for seg slik at du gjerne kan veksle mellom bredden i de tabellene du trener med. Gå fram slik som forklart i oppgave 5.1.

OPPGAVE 5.4  Tren lesesynsfeltets bredde med ord

Gå fram slik:

1          Fest blikket på det midterste ordet på linja.

2          Mens du holdet blikket på dette ordet, si høyt eller inni deg ordene til høyre og venstre. For eksempel: de, ja, ad.

3          Start øverst og fortsett nedover i tabellene.

OPPGAVE 5.5  Daglige øvelser for å øke lesesynsfeltets bredde

Legg inn noen minutter med breddetrening når du leser til daglig. Gjør slik:

1          Fest blikket på et ord på linja.

2          Forsøk å oppfatte ordene så langt du kan til venstre og høyre for fikseringspunktet.

3          Se etter hva som står og gjenta punkt 1 og 2.

OPPGAVE 5.6  Tren lesesynsfeltets høyde

Tren lesesynsfeltets høyde. Husk å holde blikket i ro på den midterste bokstaven eller ordet mens du forsøker å lese de andre over og under.

OPPGAVE 5.7  Daglige øvelser for å øke lesesynsfeltets høyde

Legg inn noen minutter med høydetrening når du leser til daglig. Gjør slik:

1          Fest blikket på et ord på linja.

2          Forsøk å oppfatte ordene så langt du kan over og under fikseringspunktet.

3          Se etter hva som står og gjenta punkt 1 og 2.

OPPGAVE 5.8  Tren lesesynsfeltets bredde og høyde

Gjør først de letteste øvelsene og så de vanskeligere. Gjør slik:

1          Fest blikket midt på blokken med bokstaver eller ord.

2          Si det som står på denne linja.

3          Si det som står på linja over og så under.

4          Prøv å se bokstavene eller ordene i motsatte hjørner samtidig.

5          Se alle bokstavene eller ordene samtidig.

 

OPPGAVE 5.11  Les aviser

Spaltelesing er en fin måte å trene opp lesesynsfeltet på. Les aviser, ukeblad og andre tekster som er ordnet i spalter. Bruk mulighetene i hverdagen til å trene spaltelesing.

OPPGAVE 5.13  Tren fire-, tre- og to-stopplesing med egne tekster

Gjør slik:

1          Ta for deg en bok du kan sette streker i.

2          Del siden opp i fire med tre. Teksten  mellom hver strek skal leses med én fiksering.

3          Les teksten med fire fikseringer på hver linje. Fiksér midt mellom to streker, les det som står der og flytt blikket videre. Gjør dette hurtigere og hurtigere.

På tilsvarende måte kan du dele opp siden med to eller en strek og trene tre-stopp og to-stoppmetoden XE "Trene, tre-stoppmetoden" . I stedet for å tegne strekene i teksten, kan du tegne dem inn på en transparent som du legger over sidene.

  

6  Les ord som bilder

OPPGAVE 6.1  Lær ordene som bilder ved å visualisere dem

I denne øvelsen kan du bruke ordene i figur på siden Les ord som bilder.

1          Dekk over alle ordene, unntatt det du skal visualisere (dette gjør det lettere).

2          Se på ordet.

3          Lukk øynene. Prøv å gjenkalle bildet av ordet inne i deg.

4          Hvis du ikke får det til, se på ordet flere ganger og prøv igjen. Du trenger ikke se ordet klart når du visualiserer det. Det er nok at du har en anelse om hvordan det ville sett ut hvis du hadde sett det.

5          Gjenta punkt 2 og 3 flere ganger.

 

Som en kontroll kan du:

6          Lukke øynene og stave ordet høyt eller inne i deg mens du ser på ditt indre bilde av ordet. Bruk ikke lyden av ordet til å hjelpe deg.

7          Lukke øynene og stave ordet baklengs. Dette skal være like enkelt som å stave forlengs hvis du kan se ditt indre bilde!

OPPGAVE 6.2  Les grupper av ord som bilder

Øv deg på å lese grupper av ord som bilder. Utfør oppgaven på samme måte som oppgave 6.1.

OPPGAVE 6.3  Koble bildet av ordet til ordets lyd

1          Se på ordet.

2          Lukk øynene. Prøv å gjenkalle bildet av ordet inne i deg. (Jf. figur 6.4.)

3          Uttal ordet inne i deg mens du med lukkede øyne ser bildet av ordet.

4          Uttal ordet høyt mens du med lukkede øyne ser bildet av ordet.

OPPGAVE 6.4  Visualiser ord XE "Visualisere ord og betydning"  og betydning

1          Se på ordet.

2          Lukk øynene. Prøv å gjenkalle bildet av ordet inne i deg.

3          Se for deg betydningen av ordet. Leser du ordet katt, se for deg bildet av en katt.

4          Med lukkede øyne prøver du å se både ordet og betydningen samtidig. Det kan være vanskelig. Det er lettere hvis du først kan se på et bilde med ordet under.

For å gjøre øvelsen enda mer effektiv, kan du kombinere den med å koble bildet av ordet med ordets lyd.

5          Uttal ordet inne i deg mens du med lukkede øyne ser bildet av ordet.

6          Uttal ordet høyt mens du med lukkede øyne ser bildet av ordet.

OPPGAVE 6.5  Visualiser setninger XE "Visualisere setninger"

1          Les en setning.

2          Visualiser (se for deg) hva setningen betyr.

3          Lukk øynene og visualiser setningen og betydningen samtidig. Betydningen kan være et bilde (eller en film) som står over den visualiserte teksten. (Jf. figur 6.7)

4          Gjenta punkt 1 til 3 flere ganger.

OPPGAVE 6.6  Visualiser grupper av ord

Øv deg på å visualisere grupper av ord som bilder.

Denne oppgaven kan være vanskelig fordi flere av ordgruppene har abstrakte betydninger som kan være vanskelig å visualisere. Prøv likevel og se hva som skjer.

OPPGAVE 6.7  Les ordene med et raskt blikk

Bruk et ark eller et kort slik at du enkelt kan dekke og avdekke ordene.

Du gjør øvelsen slik:

1         Dekk over ordet du skal trene med. Avdekk ordet hurtig slik at du får et kort glimt av det.

2         Lukk øynene og prøv å se ordet for deg.

3         Hvis du ikke greide å gjenkjenne ordet med ett blikk, kan du se på det før du forsøker på nytt.

4         Gjenta punkt 1 og 2 flere ganger med samme ord. Prøv å gjøre det raskere og raskere.

Under punkt 2 kan du i tillegg uttale ordet høyt eller inni deg, eller skrive ordet ned på et ark.

OPPGAVE 6.8  Se flere ord om gangen med et raskt blikk

Utfør øvelsen på samme måte som i oppgave 6.7. Men nå skal du avdekke flere ord om gangen og oppfatte dem med ett blikk.

Press deg til å gjenkjenne flere og flere ord med ett blikk. Forsøk å gjøre det raskere og raskere. Hvis det går for fort, kan du lese ordene først før du dekker dem til. Eventuelt kan du begynne med å avdekke ordene i et lavere tempo og øke gradvis.

OPPGAVE 6.9  Tren på å lese ord som bilder

I de kommende uker, øv noen minutter hver dag på å lese ord som bilder. Øv med:

-           Ordlister

-           Fremmedordbøker

-           Tekster du ellers leser

OPPGAVE 6.10  Lær de viktigste signalordene

Bruk visualiseringsøvelsene i dette kapitlet og tren på signalordene på siden Les ord som bilder.

OPPGAVE 6.11  Tren på å lese ord som bilder når du har mulighet til det

Tren på å lese ord som bilder til daglig når du leser aviser og blader eller når du sitter på bussen eller trikken. Se på enkeltord og ordsammensetninger og visualiser disse. Litt hver dag gir stor effekt over tid.

  

7  Press opp lesehastigheten

 

OPPGAVE 7.1  Press opp lesehastigheten ved å bruke lesestøtte

Bruk lesestøtte.

1          Les teksten i et rolig tempo, samtidig som du fører lesestøtten under linjene. Les 1 side.

2          Les med din maksimale lesehastighet hvor du oppfatter de fleste ordene. Lesestøtten holder tempoet oppe. Les 2 sider.

3          Les dobbelt så fort som din maksimale lesehastighet. Du får kanskje ikke med deg så mye av innholdet. La blikket gli over ordene. Følg tempoet til lesestøtten. Les 4 sider.

4          Les fire ganger så fort som din maksimale lesehastighet. Les 4 sider.

5          Les med din nye maksimale lesehastighet hvor du oppfatter de fleste ordene. Press deg til grensen av hva du greier å oppfatte. Les 4 sider.

6          Gjenta punkt 3-5 flere ganger.

OPPGAVE 7.2  Press opp lesehastigheten uten lesestøtte

Bruk samme framgangmåte som i oppgave 7.1, men uten å bruke lesestøtte.

OPPGAVE 7.3  Press opp lesehastigheten med midtlinjeteknikken

Bruk en tekst som er satt opp i spalter, for eksempel en avis. Gjør slik:

1          Fikser blikket midt på den øverste linja. Beveg blikket loddrett nedover linje for linje. Kun én fiksering per linje.

2          Les med din maksimale lesehastighet, hvor du oppfatter de fleste ordene. Les hele teksten.

3          Doble lesehastigheten. Les den samme teksten på ny.

4          Les med din nye maksimale lesehastighet hvor du oppfatter de fleste ordene. Press deg helt på grensen av hva du greier å oppfatte. Les fremdeles den samme teksten.

5          Gjenta punkt 3 og 4 flere ganger.

Bruk gjerne flere tekster. Tren med ulik spaltebredde. Du kan også variere øvelsen ved å utføre den som forklart i oppgave 7.1 ved å doble og firedoble lesehastigheten.

OPPGAVE 7.4  Tren deg på å bla

Øv deg på forskjellige måter å bla på i bøker, ukeblader og aviser. Se hvor raskt du kan bla på de forskjellige måtene. Legg også merke til hvilken måte å bla på som virker minst forstyrrende på lesingen din.

OPPGAVE 7.5  Lese flere linjer om gangen

Bruk en bok hvor sidene har mye tekst. Forsøk øvelsen både med og uten lesestøtte.

1          Les en linje om gangen med din maksimale lesehastighet hvor du oppfatter de fleste ordene. Les 1-2 sider.

2          Les så to linjer om gangen. Les i samme tempo som din maksimale lesehastighet. Se midt mellom de to linjene du skal lese og flytt blikket to linjer ned for hvert linjeskift. Les 2 sider.

3          Les fire linjer om gangen på tilsvarende måte. Les 4 sider.

4          Les en linje om gangen. Les 1 side.

5          Fortsett å veksle mellom 1, 2 og 4 linjer på denne måten. Les hele tiden med din maksimale lesehastighet.

OPPGAVE 7.6  Lese flere linjer om gangen med midtlinjeteknikken

Bruk en tekst som er satt opp i spalter, for eksempel en avis. Utfør øvelsen på samme måte som i oppgave 7.5, men bruk midtlinjeteknikken.

Du kan variere øvelsen ved å doble og firedoble lesehastigheten (jf. oppgave 7.1). Du kan også gjøre øvelsen med å lese 1, 3, 5 eller enda flere linjer om gangen.

OPPGAVE 7.7  Lese hele sider hurtig

Bruk en bok hvor sidene har mye tekst. Forsøk å bruke ulike teknikker som for eksempel to-stoppmetoden, baklengslesing og midtlinjeteknikken.

1          Bruk 10 sekunder per side. Les 10-100 sider med denne hastigheten.

2          Bruk 5 sekunder per side. Les 10-100 sider med denne hastigheten.

3          Bruk 2 sekunder per side. Les 10-100 sider med denne hastigheten.

4          Bruk 10 sekunder per side. Les 10-100 sider med denne hastigheten.

5          Gjenta punkt 2 - 4 flere ganger.

 

 

8  Skumlesing

OPPGAVE 8.1  Skumlese en fagbok ved å lese enkelte deler

Ta for deg en fagbok du har lest. Gjør følgende:

1          Forberedelse

       - Bestem deg for hensikten og målene med skumlesingen.

       - Velg hvilke deler av teksten du skal lese og i hvilken rekkefølge.

2          Skumles

       - Les slik du har planlagt i punkt 1.

3          Etterarbeid

       - Tenk etter om du oppnådde det du ville med lesingen.

       - Du kan også repetere hele eller deler av det du skumleste.

OPPGAVE 8.2  Skumlese en fagbok du ikke har lest

Ta for deg en fagbok du ikke har lest. Gå fram slik som forklart i oppgave 8.1.

OPPGAVE 8.4  Øv på øyebevegelser til skumlesing XE "Øyebevegelser, skumlesing"

Øv deg på de øyebevegelsene for skumlesing. I begynnelsen kan du bruke lesestøtte til å styre blikket. Etter hvert kan du gjøre øvelsen uten støtte.

OPPGAVE 8.5  Skumles en fagbok du har lest

Bruk en fagbok du har lest tidligere. Gjør slik:

1          Klargjør hensikt og mål med skumlesingen.

2          Tren på alle øyebevegelsene for skumlesing etter tur. For hvert nytt kapittel prøver du en ny øyebevegelse. Bruk 2-5 sekunder per side. Du kan bruke lesestøtte for å holde tempoet oppe.

3          Tenk så gjennom hva du husker fra boka.

OPPGAVE 8.6  Skumles en avis

Bruk en avis du ikke har lest. Gjør øvelsen slik:

1          Bestem deg for hva du vil ha ut av skumlesingen. Det kan være å:

       - Få en oversikt over innholdet i avisa.

       - Finne artikler du skal lese etterpå.

2          Bla gjennom avisa og bruk 2-5 sekunder per side. La blikket gli over sidene med de teknikkene for skumlesing som er vist i figur 8.1. Teksten og bildene i avisa vil ofte dra blikket ditt til seg slik at øyebevegelsen blir en blanding av de du ellers bruker.

3          Tenk gjennom hva du husker av tekst og bilder.

4          Bestem så hva du vil lese av det du så i avisa, og i hvilken rekkefølge.

5          Les avisa (jf. punkt 4).

OPPGAVE 8.7  Hensikter og mål med skumlesing

Ta utgangspunkt i det som er gjennomgått på denne webområdet og dine egne erfaringer. Hvilke hensikter og mål har du med skumlesing?

OPPGAVE 8.8  Skumles en fagbok du ikke har lest

Bruk en fagbok du ikke har lest. Gjør oppgaven slik:

 

1          Forberedelse

       - Klargjør hensikt og mål med skumlesingen.

 

2          Skumles

-         Les informasjonen på baksiden og eventuelt innsiden av omslaget.

-         Les raskt gjennom innholdsfortegnelsen.

-         Les raskt gjennom stikkordlista bak i boka (hvis boka har stikkordliste).

-         Bla raskt gjennom boka og se 1 sekund på hver side (fotolesing).

-         Bla gjennom boka og les overskrifter så fort du kan.

-         Bla gjennom boka en gang til og les uthevet tekst, figurtekster og         tabeller. Les dem så hurtig du kan samtidig som du får med deg alle ordene. Du trenger ikke å forstå innholdet.

-         Skumles så boka fra begynnelsen til slutt. Bruk 2-5 sekunder per side. Bruk de øyebevegelsene som er vist i figur 8.1. Varier dem slik at du bruker én øyebevegelse på et kapittel, en annen på neste osv.

 

3          Etterarbeid

       - Tenk etter hva du husker av hva du har lest.

       - Gå videre med boka slik du vil. Finn ut hva du skal lese, når og hvordan.

 

Kan du bruke denne framgangsmåten som utgangspunkt for bøker du skal lese?

OPPGAVE 8.9  Bestem deg for litteratur du vil skumlese

Lag en oversikt over de tekstene du leser og skal lese. Hva er hensikten og målet med å lese de forskjellige tekstene? Hva vil du skumlese? Hvordan skal du skumlese?

 

9  Skanning

OPPGAVE 9.3  Lete etter ord fra stikkordregisteret

1          Les gjennom stikkordregisteret bak i en bok.

2          Velg tre ord du skal lete etter.

3          Bak ordene står ett eller flere tall som viser hvilke sider i boka du kan finne ordene på. Skann disse sidene til du finner ordene.

OPPGAVE 9.4  Skanne i ordbøker

Bruk en ordbok eller en annen oppslagsbok. Skann etter ulike ord. Prøv de ulike øyebevegelsene.

OPPGAVE 9.6  Skann en fagbok du har lest

Finn en fagbok du har lest tidligere. Bestem deg for å finne fram til noe du vet står i den. Skann etter dette. Bruk de forskjellige metodene og teknikkene som er beskrevet for skumlesing og skanning.

OPPGAVE 9.7  Skann en bok du ikke har lest

Finn en fagbok du ikke har lest. Klargjør hensikt og mål med skanningen. Skann så teksten for å finne det du er ute etter. Avgjør om du vil lese mer i boka.

OPPGAVE 9.8  Bestem deg for litteratur du vil skanne

1          Lag en oversikt over de tekstene du leser og skal lese.

2          Finn ut hva hensikten og målet er med å lese de forskjellige tekstene.

3          Bestem deg for hvilke av disse tekstene du vil skanne.

4          Velg lesestrategi for de forskjellige tekstene.

5          Skann noen av tekstene.

6          Bestem hvordan du skal arbeide videre med tekstene.

 

10  Superlesing

OPPGAVE 10.1  Sett hjernen i alfatilstand XE "Alfatilstand, sett hjernen i"

Du kan framkalle årvåken, avslappet og konsentrert tilstand ved å gjøre følgende:

1          Sett deg i en god, avslappet stilling. Rett i ryggen, ikke armer eller ben i kors. Pust dypt og rolig og kjenn at både magen og brystet beveger seg godt under pustingen. Lukk øynene.

2          Trekk pusten dypt. Se for deg tallet 5. Si høyt: Fem, mens du puster ut.

3          Trekk pusten dypt. Se for deg tallet 4. Si høyt: Fire, mens du puster ut.

4          Trekk pusten dypt. Se for deg tallet 3. Si høyt: Tre, mens du puster ut.

5          Trekk pusten dypt. Se for deg tallet 2. Si høyt: To, mens du puster ut.

6          Trekk pusten dypt. Se for deg tallet 1. Si høyt: Én, mens du puster ut.

7          Si til deg selv, høyt eller inne i deg: Jeg er årvåken, avslappet og konsentrert.

8          Åpne øynene og begynn lesingen.

 

I stedet for å si tallet høyt kan du si det inne i deg. Denne øvelsen kan bidra til at du blir årvåken, avslappet og konsentrert og at hjernen kommer i alfatilstand. Ved å venne deg til en slik prosedyre blir du mye flinkere til å sette hjernen i alfatilstand når du måtte ønske det.

Ved hjelp av visse meditasjonsteknikker eller Silva-metoden kan du bli dyktig til å komme inn i alfatilstand.

OPPGAVE 10.2  Prøv defokusering av blikket

Se på et punkt langt unna. Samtidig fører du pekefingrene foran øynene fra hver side (ca. 30 cm fra ansiktet). Pekefingrene skal være vannrette og peke rett mot hverandre. Hvis du har defokusert blikket, vil det se ut som om fingrene går inn i hverandre før de fysisk møtes.

OPPGAVE 10.3  Tren på superlesing med spalter

Bruk en tekst i spalter som du har liggende foran deg. Gjør følgende:

1          Sitt i en behagelig, avslappet stilling og se ut i rommet uten å feste blikket på noe spesielt. Slapp helt av. Prøv å komme i alfatilstanden.

2          Løft teksten opp foran øynene og les en side med superlesingsteknikken (midtlinjeteknikken og defokusering).

3          Gjenta punkt 1 og 2 flere ganger.

OPPGAVE 10.5  Superles en tekst

Finn en tekst og øv på superlesing.

  

11  Fotolesing

OPPGAVE 11.1  Fotoles et ukeblad

Bruk et ukeblad som du ikke har lest eller bladd gjennom. Les det på følgende måte:

1          Bla opp på første side og kast et raskt blikk på de to sidene som nå ligger oppslått. Bruk maksimum 1-2 sekunder.

2          Bla om til neste side. Se på disse to sidene i maksimum 1-2 sekunder.

3          Fortsett å bla gjennom hele ukebladet på denne måten. Bruk kun 1-2 sekunder på hver oppslåtte dobbeltside.

4          Når du er ferdig, lukk øynene. Tenk etter: Hva husker du? Hva fikk du med deg?

       - Hvilke bilder så du i ukebladet?

       - Hvilken tekst greide du å få med deg?

       - Hvordan var strukturen på sidene?

       - Hvordan var bilder og tekst plassert i forhold til hverandre?

       - Var teksten eller bildene satt i rammer?

       - Var bildene i farger eller i sort/hvitt? Hvor store var de?

       - Var teksten satt i spalter? Hvor mange spalter?

       - Var det samme struktur på alle sider, eller varierte den?

5          Bla gjennom ukebladet på nytt på samme måte som forklart i punkt 1 til 3. Legg merke til hva du gjenkjenner av tekst og bilder. Gjenkjenner du noe du ikke husket i punkt 4?

6          Bestem deg eventuelt for hva du vil lese i bladet.

 

Kanskje viser det seg at du husker en god del av det du fotoleste. Da du bladde gjennom ukebladet på nytt, la du kanskje merke til at du gjenkjente mer enn du først husket. Det viser at du fikk med deg mer enn du var klar over.

Det er spesielt lett å fotolese ukeblader og aviser. Teksten og bildene i slike publikasjoner er satt opp på en klar og oversiktlig måte som lett fanger oppmerksomheten.

OPPGAVE 11.2  Fotoles et nytt ukeblad

Bruk et ukeblad som du ikke har lest eller bladd gjennom tidligere. Gjør oppgaven på tilsvarende måte som oppgave 11.1. Bruk kortere tid og bla gjennom så fort du kan.

OPPGAVE 11.3  Fotoles med to stopp per side

Bruk et blad eller en bok med tekst og bilder. Gjør slik:

1          Bla opp på første side.

2          Fest blikket 1/4 fra toppen av siden.

3          Flytt blikket så fort du kan til 1/4 fra bunnen av siden.

4          Gjenta punkt 2 og 3 for de resterende sidene.

5          Fotoles teksten noen ganger på denne måten til du får til en jevn, presis og rask øyebevegelse. Etter hvert vil du oppleve at du "feier" nedover sidene.

OPPGAVE 11.4  Tren på fotolesing med bøker du har lest

Ta for deg noen fagbøker du har lest tidligere. Fotoles dem slik som forklart i dette kapitlet. Bruk trinnene i fotolesingsmetoden.

 Varier mellom å trene på de forskjellige fotolesingsteknikkene (øyebevegelsene):

1         Ett blikk på hver side.

2         Øyebevegelsene fra skumlesing.

3         Superlesingsteknikken.

4         To stopp per side.

OPPGAVE 11.6  Fotoles bøker du ikke har lest

Fotoles noen fagbøker du ikke har lest, eller som det er lenge siden du har lest.

OPPGAVE 11.7  Hva kan du bruke fotolesing til?

Tenk gjennom det du leser og det du skal lese. Hva kan du bruke fotolesing til?

 

 

12  Reflekterende lesing

OPPGAVE 12.1  Om boka Hurtiglesing - Superlesing - Fotolesing

Svar på spørsmålene under for denne webområdet:    

-           Hvem er teksten skrevet for?

-           Hva prøver forfatteren å formidle? Hva er hensikt og mål med teksten?

-           Hvordan forsøker forfatteren å formidle budskapet eller stoffet? Med forklarende tekst? Med eksempler? Med oppgaver? Med figurer? På andre måter?

-           Hvordan har forfatteren ment at du skal arbeide med teksten? Lese den? Lese og tenke? Gjøre oppgavene? Annet?

-           Hvorfor skal du lese denne teksten?

-           Hvordan har du tenkt å lese og arbeide med teksten?

-           Når skal du lese teksten?

OPPGAVE 12.2  Hvordan reflekterer du over det du leser?

Tenk gjennom det du pleier å lese. På hvilke måter reflekterer du over dette?

OPPGAVE 12.4  Denne webområdets sammenheng          

Hvilken sammenheng setter du denne webområdet om lesing inn i?

OPPGAVE 12.6  Les noe du selv har skrevet

Les noe du selv har skrevet slik:

-      Les det først taust.

-      Les det så høyt.

OPPGAVE 12.7  Les et dikt

Les et dikt slik:

-           Les det først taust.

-           Les det så høyt.

-           Les det så høyt mens du forsøker å se for deg det diktet beskriver.

OPPGAVE 12.8  Bearbeid visuelt

Se for deg hva du kan oppnå hvis du tre-dobler din lesehastighet.

OPPGAVE 12.9  Bearbeid kinestetisk

Sett deg foroverbøyd i en stol og tenk noen minutter på et problem. Reis deg opp og hopp og sprett mens du tenker på det samme problemet. Endret tankegangen seg?

OPPGAVE 12.10  Hvilke følelser og tanker fikk du?

Tenk gjennom det du har lest om reflekterene lesning og oppgavene du har løst. Hvilke følelser og tanker fikk du? Du kan gjerne kikke tilbake på teksten for å friske opp det du har lest.

OPPGAVE 12.11  Andre synspunkter

Tenk gjennom det du har lest på denne webområdet. Hvilke andre synspunkter ser du? Du kan gjerne kikke tilbake på teksten for å friske opp det du har lest.

OPPGAVE 12.12  Lesestrategi med reflekterende lesing

Ta for deg et kapittel i en fagbok:

1          Fotoles hele boka for å skaffe deg en oversikt over hva den handler om.

2          Fotoles og skumles kapitlet for å få oversikt over innholdet.

3          Hurtigles kapitlet. Sett gjerne en strek i margen ved viktige deler av teksten som du vil lese reflekterende.

4          Les kapitlet på en reflekterende måte. Prøv de ulike måtene å reflektere på som er beskrevet i dette kapitlet.

5          Repeter på slutten av leseøkten. Det kan være å fotolese og skumlese teksten på ny.

OPPGAVE 12.13  Bruk reflekterende lesing på webområdet

Les en del av denne webområdet. Reflekter over det du leser.

OPPGAVE 12.14  Arbeid med en tekst

Bruk en bok du leser eller skal lese.

1          Bestem hvordan du skal lese og reflektere over teksten.

2          Les og reflekter.

3          Hvordan gikk det? Hva var bra? Hva kunne vært gjort bedre eller annerledes?

OPPGAVE 12.15  Reflekter over din motivasjon for å lese bedre

Reflekter over dine motiver for å bli bedre til å lese.

 

 

13  Lese fra dataskjerm

OPPGAVE 13.1  Legg forholdene til rette for god lesing fra dataskjerm

Tenk gjennom det som står på webområdet om å lese fra dataskjerm. Hva kan du bedre når du leser fra dataskjerm? Kan du endre på lyssettingen i rommet, intensitet og kontrast på skjermen, plassering av skjermen eller hvordan du sitter og arbeider?

OPPGAVE 13.2  Øv på å lese fra dataskjerm

Øv deg på å lese fra dataskjerm slik det er forklart på webområdet.

OPPGAVE 13.3  Hvordan lese fra dataskjermen?

Tenk gjennom:

1          Hva slags litteratur leser du fra dataskjermen?

2          Hvorfor leser du dette? Hva er hensikten og målet med lesingen?

3          Hvilke lesemåter og leseteknikker bør du bruke?

OPPGAVE 13.4  Tren på å lese fra dataskjerm

Bruk denne webområdet. Gjør oppgaven slik:

1          Skann gjennom webområdet og let etter: Hva kan du trene på for å bli bedre til å lese fra dataskjerm? Hvilke oppgaver kan du gjøre? Det kan være øyebevegelser, presse opp lesehastigheten, lese ord som bilder, utvide lesesynsfeltet, skumlesing, skanning, superlesing, fotolesing og å lage lesestrategier.

2          Sett opp en plan for hvordan og når du vil trene.

3          Gjennomfør treningen ifølge planen.

4          Revider planen etter hvert for å trene mer på det du synes du bør trene på.

 

 

14    Strategier for god lesing

OPPGAVE 14.2  Litteratur du leser

Spør deg selv:

1          Hvilken type litteratur leser du?

2          Ut fra det du vet om lesing, litteraturtypen og deg selv; hvordan bør du lese for å få mest mulig nytte og glede av lesingen?

OPPGAVE 14.3  Lesingens plass i livet

Tenk gjennom de forskjellige typene litteratur du leser. Hvilken betydning har lesingen for deg?

OPPGAVE 14.4  Hva kan lesingen gi deg?

Tenk gjennom hvordan du vil ha ditt liv nå og i framtida. Hvordan kan lesing bidra til at du får det slik du ønsker? Hva kan du lese for å få til dette?

 

OPPGAVE 14.5  Dine overordnede mål med lesing

Hva leser du? Hvorfor leser du det? Hva skal lesingen bidra til?

OPPGAVE 14.6  Hensikten med din lesing

Hva skal du lese i dag eller kommende uker? Hvorfor skal du lese det?

OPPGAVE 14.7  Mål med din lesing

Ta for deg noen av de tekstene du skal lese. Hvilke mål har du med å lese dem?

-           Hva skal du huske?

-           Hva skal du forstå?

-           Hvilke ferdigheter skal du tilegne deg?

-           Hva annet skal du oppnå?

OPPGAVE 14.8  Mål med å lese denne webområdet

Hva er dine mål for lesing av denne webområdet? Finn også hensikten og de overordnede målene ved å spørre hvorfor du vil nå disse målene.

OPPGAVE 14.9  Litteraturtyper du leser og valg av lesemåter

Gå gjennom det du leser. Hva slags type litteratur er det? Hvordan leser du dem? Hvordan bør du lese dem?

OPPGAVE 14.10  Hvordan er tekstene du leser bygget opp?

Ta for deg den type tekster du pleier å lese.

1          Hvordan er de bygget opp?

2          Hvor i tekstene finner du det du er ute etter?

3          Hvordan bør du lese disse tekstene?

OPPGAVE 14.11  Signalordene i tekstene du leser

Ta for deg tekstene du pleier å lese.

1          Hvilke signalord inneholder de?

2          Hvordan bør du ta hensyn til signalordene når du leser tekstene?

OPPGAVE 14.12  Vurder om du trenger leseplaner

Vurder det du skal lese. Hva bør du ha leseplaner for og hva trenger du ikke ha planer for?

OPPGAVE 14.13  Lag dine egne leseplaner

Lag planer for noe av det du skal lese.

OPPGAVE 14.14  Sett opp leseøkter

Lag forskjellige leseøkter til det du leser. Ta hensyn til dine hensikter og mål, hvordan teksten er og tiden du har til rådighet. Gjennomfør leseøktene. For hver gang du har gjennomført en leseøkt, tenk gjennom hva du vil gjøre bedre neste gang.

OPPGAVE 14.15  Lese fagbøker

Gå gjennom lesestrategiene for fagbøker som er forklart. Hvilke av dem kan du bruke, når og til hva? Hvordan vil du tilpasse dem til din egen lesing?

 

OPPGAVE 14.16  Lese rapporter og utredninger

Gå gjennom dine behov for å lese rapporter, utredninger og tilsvarende tekster. Hvordan bør du lese dem? Ta gjerne utgangspunkt i forslagene på webområdet.

OPPGAVE 14.17  Lese tidsskrifter

Tenk gjennom hva du leser av ukeblader og andre tidsskrifter. Hvordan bør du lese dem?

OPPGAVE 14.18  Lese aviser

Tenk gjennom hvilke aviser du leser og hvorfor du leser dem. Finn ut hvilken lesestrategi du bør bruke for aviser.

OPPGAVE 14.19  Lese skjønnlitteratur

Hva leser du av skjønnlitteratur? Hvordan bør du lese den?

OPPGAVE 14.20  Lese brev

Hva slags brev mottar du og hvor viktige er de for deg? Hvordan bør du lese brevene?

OPPGAVE 14.21  Lese fra internett

Planlegg og gjennomfør et søk på internett. Gjør følgende:

1          Legg opp en plan for et søk med etterfølgende lesing etter de rådene som er gitt på webområdet.

2          Gjennomfør søket.

3          Vurder hvordan planen virket.

4          Ville du brukt den samme planen en gang til? Hvis ja: Hvorfor? Hvis nei: Hvorfor ikke?

5          Lag eventuelt en ny plan for hvordan søket og lesingen burde vært gjennomført.

OPPGAVE 14.22  Hvilke lesestrategier er nyttige for deg?

Gå gjennom lesestrategiene som er gjennomgått. Hvilke kan være nyttige for deg? Til hvilke tekster bør du bruke de forskjellige strategiene?

OPPGAVE 14.23  Leseplan for 6 måneder

Sett opp en plan for din lesing som går minimum seks måneder fram i tida. Tenk gjennom hvilke bøker, både skjønnlitteratur og faglitteratur, du vil ha lest. Klargjør hvorfor du vil lese disse bøkene (overordnede mål). I hvilken rekkefølge vil du lese bøkene? Hvilke bøker vil du kjøpe eller låne? Sett opp mål for denne lesingen. Når skal du ha lest hva (milepæler)? Hvor mye tid skal du bruke til lesing? Lag tilhørende ukeplaner hvor du skriver inn når du skal lese. Mange har lyst til å lese mer enn de gjør, men har aldri tid. Skal du lese mer må du sette av tid til det, dvs. planlegge.

 

 

15  Notater og markeringer i teksten

OPPGAVE 15.1  Streker i margen

1          Les raskt gjennom en tekst og sett en strek i margen der det står noe du vil merke deg.

2          Les teksten der du har satt en strek i margen. Sett en strek til ved de delene du synes er spesielt viktig.

OPPGAVE 15.2  Lag hjernekart

Lag ditt eget hjernekart for dette. Hjernekart er forklart i tillegg 6 i boka (gjengitt på webområdet).

OPPGAVE 15.3  Strek under nøkkelord

Les gjennom en tekst og strek under nøkkelordene.

OPPGAVE 15.4  Strek under nøkkelsetninger

Les gjennom en tekst og strek under nøkkelsetningene.

OPPGAVE 15.5  Strek under nøkkelinformasjoner

Les gjennom en tekst og strek under det du mener er nøkkelinformasjoner. Nøkkelinformasjoner kan være et enkelt ord (nøkkelord), viktige deler av en setning eller en hel setning.

OPPGAVE 15.6  Stryk over nøkkelinformasjonene med merkepenn

Bruk merkepenn til å markere nøkkelinformasjonene i en tekst. Velg selv om du vil markere nøkkelord, nøkkelinformasjoner eller nøkkelsetninger.

OPPGAVE 15.7  Lag ditt eget system for markering med flere farger

Lag et system for hvilke farger du vil bruke til å markere forskjellige typer informasjon. Ta gjerne utgangspunkt i forslagene fra webområdet. Bruk en tekst og marker det du synes er viktig. Bruk det nye markeringssystemet ditt.

  

16    Repeter for å huske og forstå 

OPPGAVE 16.1  Repetisjon ved selvhøring

Sitt eller ligg på ryggen. Lukk øynene. Gjenkall hva du husker av det du har lest i dette kapitlet.

OPPGAVE 16.2  Repetisjon med fotolesing

Fotoles en tekst. Lukk øynene. Gjenkall hva du husker av det du repeterte.

OPPGAVE 16.3  Repetisjon av boka med fotolesing

Fotoles alt du har lest på webområdet. Lukk så øynene og se etter hva du husker av det du repeterte på denne måten.

OPPGAVE 16.4  Repetisjon ved skumlesing og bruk av innholdsfortegnelsen

Skumles de foregående kapitlene. Bla opp på innholdsfortegnelsen. Mens du ser på denne, gjenkall hva du husker av det du har lest i boka.

OPPGAVE 16.5  Repetisjon med stikkordregisteret

Les gjennom stikkordregisteret bak i en bok du har lest. For hvert ord i stikkordregisteret, se hva du husker av det du har lest om dette ordet.

OPPGAVE 16.6  Leseplan med repetisjon

Sett opp en plan for når og hvordan du skal repetere i forbindelse med det du leser.

 

 17  Legg forholdene til rette

OPPGAVE 17.1  Legg forholdene bedre til rette

Tenk gjennom de forholdene du leser under. Hva kan du gjøre for å legge forholdene bedre til rette for lesing.

OPPGAVE 17.2  Organiser leseplassen

Hva slags leseplass bruker du? Er den god for den typen lesing du driver med? Organiser eventuelt leseplassen slik at den blir best mulig egnet for lesing.

OPPGAVE 17.3  Finn gode lesestillinger

Hva slags lesestillinger bruker du? Er de gode? Hva slags lesestillinger bør du bruke?

OPPGAVE 17.4  Tren deg på å bla

Øv deg på forskjellige måter å bla på i bøker, ukeblader og aviser. Se hvor raskt du kan bla på de forskjellige måtene. Legg også merke til hvilken måte å bla på som virker minst forstyrrende på lesingen.

OPPGAVE 17.5  Slapp av

Er du flink til å slappe av? Hvilke avslapningsmetoder bruker du? Hvilke avslapningsmetoder kjenner du til som du ikke bruker? På hvilken måte bør du slappe av når du leser og i pausene? Øv deg på dette.

OPPGAVE 17.6  Lag en leseplan

Lag en plan som sier hvilke tidspunkter du skal lese på. Lag flere alternativer hvis du av en eller annen grunn ikke kan følge samme plan hver dag.

OPPGAVE 17.7  Legg forholdene bedre til rette

Gå gjennom dette kapitlet og finn ut hvordan du kan legge leseforholdene bedre til rette.

  

18  Konsentrasjon - hukommelse - forståelse

OPPGAVE 18.1  Hva ødelegger din konsentrasjon?

Se på listen under. Hvilke av disse faktorene gjelder for deg? Finnes det andre som ikke er nevnt?

-           Manglende motivasjon eller interesse.

-           Manglende oversikt og kunnskaper om emnet eller dårlig ordforråd (vokabular).

-           Manglende lesestrategi.

-           Upassende lesemåte eller lesehastighet.

-           Passiv lesing.

-           Dårlig blateknikk.

-           Dårlig notatteknikk.

-           Forstyrrende lesemiljø eller andre dårlige leseforhold.

-           Mental ubalanse, stress og bekymringer.

-           For lite hvile og få pauser.

-           Lite fysisk aktivitet.

-           Gal pusteteknikk.

-           Dårlig kosthold eller for lite vann.

OPPGAVE 18.2  Motivasjon for lesing

Gå gjennom det stoffet du pleier å lese og det du skal lese. Finn de viktigste grunnene til at det kan være til nytte og glede for deg å lese, forstå, huske og mestre stoffet.

OPPGAVE 18.3  Finn det positive i noe kjedelig

Finn et fag eller en del av et fag som du synes har vært kjedelig eller lite nyttig. Finn ut hvordan dette likevel kan være nyttig, og på hvilke måter kunnskapene eller ferdighetene fra dette faget kan brukes på en måte som du har nytte eller glede av.

OPPGAVE 18.4  Få vekk distraksjonene

Finn ut hva som pleier å ødelegge eller forstyrre konsentrasjonen din. Finn så ut hva du kan gjøre med dette.

OPPGAVE 18.5  Finn sammenhenger

Les gjennom dette kapitlet eller deler av det på nytt. Finn sammenhenger mellom det som står i teksten og dine tidligere erfaringer og kunnskaper. Finn ut hva slags tanker og følelser det gir deg. Hva slags assosiasjoner og analogier kan du finne til dette stoffet?

  

19  Leseproblemer, myter og misforståelser

OPPGAVE 19.1  Hvilke oppfatninger har du?

Gå gjennom listen under. Hvilke oppfatninger har du? Svar ja eller nei på spørsmålene.

1        Øker oppfatningen når lesehastigheten går opp?

2        Er det mindre slitsomt å lese fort?

3        Er lesehastigheter over 500 ord i minuttet mulig?

4        Fører høye lesehastigheter til bedre konsentrasjon?

5        Må du variere og tilpasse lesehastigheten etter teksten?

6        Kan du ha utbytte av å lese skjønnlitteratur med høy hastighet?

7        Kan du ha utbytte av å lese faglitteratur med høy hastighet?

8        Er det mulig å lese flere enn ett ord om gangen?

9        Kan du få med deg innholdet uten å lese alle ordene?

10    Er det nyttig å bruke en penn eller finger som støtte når du leser?

11    Bør du vente med å slå opp ord til du har lest ferdig?

12    Er det riktig å lese videre selv om du ikke forstår alt i teksten?

13    Bør du fortsette å lese framover i teksten når du ikke oppfatter innholdet?

14    Kan du forstå innholdet i en bok uten lese den fra begynnelse til slutt?

15    Bør du avslutte lesingen når du har funnet det du er ute etter?

16    Er skumlesing lesing?

17    Kan du ha utbytte av lesingen selv om oppfatningen ikke er 100%?

18    Kan du ha utbytte av lesingen selv om forståelsen ikke er 100%?

19    Vil mye av det du leser være noe du ikke trenger å huske?

20    Er lese og lære to forskjellige ting?

21    Kan ordblinde lære å lese fort?

22    Kan alle lære å lese fortere?

OPPGAVE 19.2  Oppklar dine misforståelser

Gå gjennom oppgave 19.1. Hva var nytt for deg? Hvordan vil du bruke det du nå vet?

OPPGAVE 19.3  Kontroller om du har uønskede bevegelser når du leser

For å bli klar over om du har uønskede bevegelser med hodet eller andre deler av kroppen når du leser kan du gjøre oppgavene nedenfor. Testene er basert på Cutler (1993). Gjør følgende når du leser:

1          Hold en finger på leppene og kjenn etter om de beveger seg.

2          Hold en blyant i enden med leppene og se om den beveger seg.

3          Hold en finger på strupehodet og kjenn om det beveger seg.

4          Hold en blyant inne i munnen, over tunga, og kjenn om tunga beveger seg. Eller: Med tunga, hold fast en tyggegummi eller pastill mot ganen.

5          Hold en blyant mellom tennene og kjenn om kjevene beveger seg.

6          Ta den butte enden av en blyant i munnen. Den spisse enden vil da peke mot det du leser. Hvis du beveger hodet, vil blyantspissen bevege seg.

7          Hold en hånd under haken og kjenn om hodet eller kjeven beveger seg.

8          Hold en hånd på maven og kjenn etter om du puster i takt med ordene du leser som om du skulle uttale dem. Eller: Hold hånden under neseborene.

9          Legg merke til om du beveger fingrene, hendene eller armene.

10      Legg merke til om du beveger tærne eller beina.

OPPGAVE 19.4  Tren vekk uønskede bevegelser

De lesefeilene du oppdaget i oppgave 19.3, kan trenes vekk på følgende måter:

1          Les mens du konsentrerer deg om å slappe av og puste jevnt, rolig og dypt. Konsentrer deg om å holde i ro det du beveget.

2          Bruk den samme måten å kontrollere på, som du brukte da du fant lesefeilen.

OPPGAVE 19.5  Hva kan forstyrre din lesing?

Gjennomgå det som er skrevet i de tidligere oppgavene. Ut fra dette, hva er det som kan skape problemer eller forstyrrelser for din lesing? Hva kan du gjøre med det?

OPPGAVE 19.6  Dine leseproblemer

Gå gjennom oppgave 19.3 og finn hvilke andre leseproblemer du har? Hva kan du gjøre med det?