Les ord som bilder

 

Home
Leseteknikker
Lesemetoder
Lesestrategier
Repetisjon
Vanlige lesefeil
Gode leseforhold
Test deg selv
Treningsopplegg
Treningsoppgaver
Undervise lesing
Innholdsliste
Om oss

Alt vi ser, ser vi som bilder. Et lite barn som ikke kan lese, vil se bokstavenes og ordenes former på samme måte som det ser andre bilder. Den naturlige måten å se bokstaver og ord på, er derfor å se dem som bilder. Nøkkelen til hurtig og god lesing er  å lære seg å se ordene som bilder. Spesielt vi som er ordblinde, vil kunne forbedre våre leseferdigheter enormt ved å trene mye på dette.

Auditiv og visuell lesing

Lær ordene som bilder ved å visualisere dem

Koble bildet av ordet til ordets lyd og betydning

Oppfatt ordene med et raskt blikk

Lær deg de viktigste signalordene og nøkkelordene som bilder

Leseprosessen og bedre leseferdigheter

Les grupper av ord som bilder

Visualisere abstrakte ord

Utvid ditt ordforråd

Oppgaver til denne siden

 

Å lese ord som bilder betyr:

Se ordene med ett blikk

For å kunne lese ord som bilder, må vi kunne oppfatte ordene med ett blikk. Vi må kunne lese hele ord uten å måtte stave dem. Med trening kan vi også oppfatte grupper av ord med ett blikk, uten å måtte lese ord for ord.

Assosiere ord med bilder og andre forestillinger

Vi assosierer ord med bilder og andre forestillinger. For eksempel når vi leser ordet ku, vil vi se for oss ei ku.Ved å kaste et raskt blikk på et bilde, kan vi oppfatte både helheten og en mengde detaljer. Vi kan få med oss at det inneholder himmel, fjell, trær, hus, mann, kvinne, barn, ball, hund, hest og høne. Vi oppfatter også sammenhengen de inngår i, fordi vi kjenner igjen det vi ser.

På tilsvarende måte kan vi lære oss til å oppfatte de enkelte ord og sammenhengen i setningene med et raskt blikk. Du skal trene mye før du kan oppfatte helheten og alle detaljene på bildet med ett raskt blikk. Her forklarer vi hvordan du kan trene.

Øvelsene for å øke lesesynsfeltet og øvelsene med å presse opp lesehastigheten vil også virke som trening på å oppfatte ordene som bilder.

 

Auditiv og visuell lesing

Det er to hovedmåter å lese på, auditiv og visuell. De fleste leser auditivt. Dvs. vi ser ordet og uttaler det høyt eller inni oss og forstår meningen. Ved visuell lesing ser vi ordet og forstår meningen direkte. Med andre ord går vi ikke "omveien" om å uttale ordet. Dermed kan vi lese mye raskere. Om du velger å lese auditivt eller visuelt vil ofte avhenge av hva du leser og hensikten med lesingen. Uansett vil det være en fordel å beherske begge deler.

 

Leseprosessen og bedre leseferdigheter

Lesingen foregår ved at vi:

·        Ser ordet. De ordene som øyet ser, overføres til de delene av hjernen som står i kontakt med synsnervene og blir lagret i et slags mellomlager der.

·        Gjenkjenner ordet. Hjernen sammenligner ordene i mellomlageret med den ordlisten som ligger i hjernens mer permanente ordliste i langtidshukommelsen. Hvis hjernen finner et ord i sin ordliste som likner på det øyet ser, så er det gjenkjent.

·        Assosierer ordet til noe meningsfullt. Det gjenkjente ordet er koblet til ulike betydninger avhengig av våre personlige erfaringer og kunnskaper. For eksempel kan ordet "katt" være koblet til bildet av en katt. Hjernen er uhyre hurtig og kan raskt koble både til bildet av en katt, og til mange av de opplevelser du har hatt i forbindelse med katter.

For å kunne lese ordene som bilder må vi:

·        Kunne oppfatte hele ord med ett blikk.

·        Ha bilder av ordene lagret i hjernens bildehukommelse. Dette gjør at vi kan gjenkjenne ordene med et raskt blikk.

·        Ha koblinger i hjernen mellom bildet av ordet og ordets betydninger. Det er nødvendig for å forstå ordet.

·        Ha koblinger i hjernen mellom bildet av ordet og ordets lyd. Det er nødvendig for å kunne uttale ordet.

·        Det er også nødvendig å ha koblinger mellom bildet av ordet og andre betydninger enn de auditive og visuelle. Det kan være til hvilke minner og følelser som er knyttet til ordet.

Bedre ferdigheter

For å bedre leseferdighetene kan vi da:

·        Øke lesesynsfeltet slik at vi ser flere ord per fiksering.

·        Lagre flere ord i hjernens bildehukommelse, slik at vi gjenkjenner flere ord.

·        Opprette flere og bedre koblinger eller assosiasjoner mellom bildene av ordene og deres betydninger og uttale.

·        Øke hastigheten i alle fasene i leseprosessen.

 

Lær ordene som bilder ved å visualisere dem

Du legger ordene inn i hjernens bildehukommelse. Lær ordene som bilder ved å se dem foran deg og i høyde over pannen. Du kan forestille deg at du ser ordene på et kinolerret eller en skjerm.Denne treningen kan være anstrengende for hjernen. Press deg gjerne litt, men ikke for mye. Ta pauser. Med trening går det lettere.

Øv deg på å visualisere disse ordene

han 

at

bade

er

for

hun

som

andre

kjærlighet

aktivitet

det

av

ble

venn

derfor

en

alle

du

får

framover

dette

fra

dersom

der

trene

også

til

med

gjøre

har

Det kan til å begynne med være vanskelig å få til denne øvelsen, men etter hvert vil det gå lettere. Lange ord kan være vanskelige å visualisere. Du kan dele lange ord i to eller tre deler og visualisere hver del for seg. Når du får til det, setter du delene sammen og visualiserer hele ordet.

Når du greier å visualisere slik som forklart her, trenger du ikke lenger dekke til alle de andre ordene.

Vi konstruerer også ordene

Hvis vi bare ser deler av et ord eller uttrykk, vil vi ofte konstruere det vi tror det skal være, i stedet for å lese det hele nøyaktig. Dette gjør at vi kan lese og oppfatte hurtigere.

Ulempen med dette er at det også kan føre til at vi oppfatter ord feil. Vi kan lett oppfatte et ord som noe annet enn det som faktisk står. Med trening reduserer vi denne typen feil.

Øk ordforrådet og lær flere ord som bilder

Du kan bruke ordlister og ordbøker til å lære flere ord som bilder. Men det kan være like greit å ta for seg de tekstene du vanligvis leser. Stikkordregister i bøker, er nyttig til slik trening. Det er en lang og arbeidsom prosess å lære et stort ordforråd på denne måten. Men det er ikke vanskeligere enn at alle kinesere, japanere og andre som bruker ordbilder i sin lesing, greier det.

 

Les grupper av ord som bilder

Selv når vi kan lese de enkelte ordene med ett blikk, må vi fremdeles bygge opp meningen i setningen, ord for ord. Med setningen "Katten drikker melk", vil vi først lese ordet katt og forstå hva det betyr, så ordet drikker og forstå dette, og til slutt ordet melk og forstå det. Så kan vi bygge opp meningen i setningen.

En mye raskere måte å oppfatte det på, er å se alle de tre ordene med ett blikk og nærmest øyeblikkelig se for oss et bilde av en katt som drikker melk. For å øke lesehastigheten ytterligere, må vi derfor lære oss å se meningsfulle ordsammensetninger som bilder. Det øver vi inn på samme måte som for enkeltord.

Øv deg på å lese grupper av ord som bilder ved hjelp av listen.

han er der det kan man si til alle som er her
hun går dit som dagene går

det kan være slik

vi er også med for det første både du og jeg
alle gikk ut mellom høye fjell kom tilbake til meg
her kommer jeg hun sa det vær så snill, sa han

 

Koble bildet av ordet til ordets lyd og betydning

Vi må også ha koblinger mellom bildet av ordet og ordets lyd. Dette er nødvendig for å kunne uttale ordet. Ved høytlesing vil følgende prosesser finne sted: vi ser ordet, vi gjenkjenner ordet og vi uttaler ordet. I hjernen ligger sentrene for lyd, uttale og bilder på ulike steder. Derfor må vi trene for å opprette sterkere og bedre koblinger mellom disse delene.

For å kunne lese hurtig må vi med et raskt blikk kunne gjenkjenne og oppfatte hva ordene betyr. Leser du for eksempel ordet hund, kan du øyeblikkelig se for deg en hund.

Lær ordets mening ved å se ordet ved siden av betydningen

Den klassiske måten å lære å lese på, er å kombinere bilder og ord. For eksempel vil ordet hund stå under bildet av en hund. Vi ser derfor direkte sammenhengen mellom ordet og det ordet betyr. På tilsvarende måte kan setningen Hunden spiser et kjøttbein stå under bildet av en hund som spiser et kjøttbein.

Se ordet og visualiser betydningen

Når du leser en tekst vil du vanligvis ikke ha bilder tilgjengelig samtidig. Du må skape bildene inni deg ut fra det som står i teksten.

For å bli flinkere til det, kan du se på et ord og så visualisere ordets betydning. Du kan gjøre det direkte ved å se betydningen for deg eller tenke på en situasjon der du har sett dette ordet. For ordet "hund" kan du se for deg hunder du har sett. For setningen "Katten drikker melk" kan du se for deg katter du har sett drikke melk.

Øv deg med å visualisere disse ordene og deres betydning

katt hest ku gris høne
kvinne mann jente gutt spedbarn
grantre bjerk blomst løvetann stein
himmel sol måne sky

hav

bil båt fly sykkel

tog

skje kniv gaffel kopp tallerken

Øv deg med å visualisere disse setningene og deres betydning      

Jenta sykler. Gutten leser en bok. Korpset spilte og marsjerte.
Fuglen flyr Jenta drikker vann.

En nydelig solnedgang.

Bilen kjører.  Jeg leser denne boka. De soler seg på stranda.
Jeg gjør øvelser. Det er melk i glasset.

Sola skinner og himmelen er blå.

Barna spiller fotball. Barna lo av klovnen.

En tallerken med gulrøtter og poteter.

 

Visualisere abstrakte ord

Det er lettest å visualisere ord som betegner noe du kan se. Når du skal trene på mer abstrakte ord, kan du visualisere en situasjon der ordet inngår. Med ordet venn kan du se for deg dine venner eller personer som er venner.

Du kan også "visualisere" i utvidet betydning. Det kan være å kjenne etter hvilke følelser og tanker ordet framkaller hos deg.

 

Oppfatt ordene med et raskt blikk

Kan du lese ord som bilder, kan du også lese hurtig. Men du må trene på å øke hastigheten. En enkel måte å gjøre dette på, er å dekke til ordet du trener på. Så avdekker du ordet et kort øyeblikk slik at du bare får et glimt av det. Du får dermed ikke tid til å stave ordet og blir nødt for å oppfatte hele ordet med ett blikk. På den måten kan du presse deg til å gjenkjenne og oppfatte ordene raskere. Tilsvarende kan du også trene med grupper av ord.Press deg til å gjenkjenne flere og flere ord med ett blikk. Forsøk å gjøre det raskere og raskere. Hvis det går for fort, kan du lese ordene først før du dekker dem til. Eventuelt kan du begynne med å avdekke ordene i et lavere tempo og øke gradvis.

 

Utvid ditt ordforråd

Ordforrådet er avgjørende for hvor raskt og effektivt du leser og forstår teksten.

For å utvide ordforrådet ditt kan du:

·        Lese fremmedordbøker.

·        Lese ordlister som inneholder forklaring av hva ordene betyr.

·        Lese faglitteratur og annen litteratur som inneholder nye ord.

·        Tenke på ordene og bruke dem.

Kombiner læring av nye ord med visualisering

Du kan gjerne kombinere lesing av ordlister med å trene på visualisering slik som forklart i dette kapitlet. Disse visualiseringsøvelsene kan være meget effektive når du skal lære nye ord, blant annet gloser fra et fremmed språk.

Vent med å slå opp ord du ikke forstår

Når du i teksten møter ord du ikke forstår, er det ofte en fordel å vente med å slå opp til du har lest ferdig hele teksten. Ellers vil det kunne forstyrre lesingen. Du vil også kunne legge deg til uheldige lesevaner. Etter at du har lest ferdig kan du slå opp ordene hvis det er nødvendig.

Det finnes unntak fra denne regelen. For eksempel hvis du er helt avhengig av å forstå den eksakte meningen av et ord for å forstå innholdet i teksten.

 

Lær deg de viktigste signalordene og nøkkelordene som bilder

Når du kjører langs en vei, kan du se skilter som gir signaler om hva du kan vente deg langs denne veien. På tilsvarende vis inneholder tekster signalord som viser hva du kan vente deg videre i teksten. Eksempler på slike ord er: Innledning, sammendrag, oppsummering, konklusjon og definisjon. Ser du disse ordene når du leser, vet du hva som kommer i teksten.

Andre typer signalord er:

-           Signalord som forteller om strukturen. For eksempel årsak - virkning, problem - løsning, sammenlikninger av likheter og forskjeller, fordeler og ulemper,  romlig (steder) eller tidsutvikling. Eksempler på ord: Fordi, derfor, årsak, virkning, hvis, hensikt, mål, lik, ulik, fordel, ulempe, kan, skal, vil, ikke, tidligere og nå.

-           Signalord for mer av det samme eller utdypning. For eksempel: Og, også, videre, igjen, dessuten, i tillegg og likeledes.

-           Signalord for det motsatte eller nye opplysninger eller tanker. For eksempel: Men, derimot, på den andre side, i steden for og i motsetning til.

-           Signalord for forklaringer og begrunnelser. For eksempel: Derfor, fordi, grunnen til, årsak og kommer av.

Hva som er signalord, vil variere med hvilken tekst det er. Men en del ord er signalord i alle tekster der de står. Ett av de viktigste signalordene er ordet ikke. Det snur meningen av ordet det står til. Hvis du ikke oppfatter dette ordet, vil du kunne misforstå mye. Derfor er det viktig å trene inn slike signalord som bilder slik at du oppfatter dem når du leser.

I teksten vil noen ord være av større betydning enn andre. Disse ordene kaller vi nøkkelord. Hva som er nøkkelord vil variere med teksten og hva som er målene med lesingen. Hvis du leser en tekst for å lære mer om motivasjon, vil selve ordet motivasjon være et nøkkelord. Ord som stimulere, interesse og hensikt kan også være det i en slik sammenheng. Vi bruker da nøkkelordene som signalord når vi leser.

En del fagbøker har stikkordlister bakerst. Mange av stikkordene er nøkkelord for det forfatteren synes er det viktigste i boka.

Bruk visualiseringsøvelsene og tren på disse signalordene

ikke

fordi

motsatt

på den andre side

omvendt

unntatt

derfor

derimot

hvis

under

unntak

hensikt

poeng

først

over

nei

mål

konklusjon

sist

til slutt

 

Til forsiden