Superlesing

 

Home
Leseteknikker
Lesemetoder
Lesestrategier
Repetisjon
Vanlige lesefeil
Gode leseforhold
Test deg selv
Treningsopplegg
Treningsoppgaver
Undervise lesing
Innholdsliste
Om oss

Superlesing er den maksimale lesehastigheten du kan ha samtidig som du får med deg alle eller de fleste av ordene. Superlesingsteknikken er å lese med midtlinjeteknikken samtidig som blikket er defokusert I tillegg er hjernen i alfatilstand. For å kunne superlese må du fullt ut bruke dine evner og ferdigheter til å lese. Derfor må du legge forholdene til rette for lesingen, motivere deg og være avslappet, årvåken og konsentrert. Du kan komme opp i lesehastigheter på 2000 ord per minutt og mer, og samtidig få med deg de fleste av ordene i teksten. Det krever at du trener mye og lærer superlesingsteknikken, superlesingsmetoden og de øvrige leseferdighetene.

 

Trinnene i superlesingsmetoden

Forbered superlesingen

Sett hjernen i alfatilstand

Superlesingens etterarbeid

 

Legg forholdene til rette for superlesing

Visualiser deg som superleser

Superlesingsteknikken

Oppgaver til dette emnet

 

Trinnene i superlesingsmetoden

Superlesingsmetoden består av seks trinn:

1  Legg forholdene til rette for god lesing

Legg forholdene til rette inni deg og rundt deg.

2  Forbered superlesingen

Styrk motivasjonen, klargjør hensikt og mål, få oversikt ved å fotolese eller skumlese.

3  Visualiser deg som superleser

Forbered gjennomføringen og bedre konsentrasjonen ved å visualisere deg som superleser.

4  Sett hjernen i alfatilstand

Du kan lese mer effektivt når hjernen er i alfatilstand, dvs. at du er årvåken, avslappet og konsentrert.

5  Superles med superlesingsteknikken

Superlesingsteknikken er å:

-          Defokusere blikket slik at øyene ser hvert sitt lesesynsfelt.

-          Bruke midtlinjeteknikken og lese en eller flere linjer om gangen.

6  Arbeid med stoffet etter at det er superlest

Etterarbeidet kan være:

-           Gjenkall i hukommelsen det du har lest.

-           Still spørsmål til teksten.

-           Repeter det du har lest.

-           Les gjennom på en reflekterende måte.

-           Visualiser det du leste.

 

Det skal mye trening til før du kan lese med hastigheter på 1500-2000 ord og mer, og samtidig få med deg det meste av teksten. Kanskje vil du aldri greie å nå slike lesehastigheter. Du kan likevel ha stor glede og nytte av superlesingsteknikken og superlesingsmetoden. Du kan bruke superlesingsteknikken til skumlesing og skanning.

Etter hvert som du trener og anvender superlesing, vil utbyttet med denne lesemåten gradvis øke.

 

Legg forholdene til rette for superlesing

For å kunne lese så godt som du er i stand til, må du legge forholdene inni deg og rundt deg til rette for det. For eksempel:

-          Du må sitte i en god lesestilling på en egnet leseplass.

-          Teksten må være plassert på en riktig måte i forhold til kroppen og øynene.

-          Leselyset må være godt. Ikke for svakt, men heller ikke for sterkt.

-          Frisk luft og riktig pusteteknikk, dvs. puste dypt og godt.

-          Behagelig temperatur i rommet, men ikke for varmt.

-          Ro. Ikke for mange forstyrrelser eller avbrytelser.

-          Nok søvn og hvile er viktig for å være opplagt.

-          Riktig kosthold. Sunn mat og drikke er viktig for at hjernen skal fungere best mulig.

 

Forbered superlesingen

I tillegg til å legge forholdene til rette, består forberedelsen av følgende:

Bli motivert

Når du er høyt motivert for å lese og tilegne deg innholdet i teksten du leser, vil du automatisk lese bedre. Klargjøring av hensikt og mål vil også styrke motivasjonen.

Klargjør lesingens hensikt - hvorfor leser du?

Du må vite hvorfor du leser. Det er viktig for å være motivert, men også for at hjernen skal vite hva den skal merke seg i teksten.

For eksempel:

-          Du kan lese en bok om medarbeidersamtaler, fordi du som leder skal gjennomføre slike samtaler med dine underordnede, og vil lære mer om dette.

-          Du kan lese en lærebok i etikk for å ta eksamen.

-          Du kan lese en avis fordi du vil holde deg oppdatert om hva som skjer i norsk idrett.

-          Du kan lese en bruksanvisning for en datamaskin fordi du trenger datamaskinen til å gjøre jobben din.

Klargjør målet med lesingen - hva vil du konkret få ut av lesingen?

Når du vet hva målet med lesingen er, vil hjernen automatisk lete etter og merke seg de opplysninger som kan være til nytte for å nå målet. Hensikten med lesingen vil også gi hva målet er.

For eksempel:

-          Du skal finne et forslag til dagsorden for en medarbeidersamtale, hvilke temaer og spørsmål som skal drøftes og på hvilken måte.

-          Du skal kunne gjengi hovedpunktene i de ulike etiske teoriene som er pensum.

-          Du skal vite hvordan norske idrettsutøvere har gjort det i siste helgs arrangementer. Du kan ha som et helt konkret mål at du skal huske navnet på alle norske idrettsutøvere som setter verdensrekorder og hva disse er.

-          Du skal finne ut hvordan du skal koble datamaskinen til skriveren.

Få en oversikt over det du skal lese

Før du superleser bør du ha skaffet deg en oversikt over teksten, for eksempel ved å fotolese eller skumlese (jf. lesestrategiens hovedprinsipp).

Du bør også ha en viss oversikt før du klargjør hensikt og mål. Det er nødvendig for å vite hva lesingen av denne teksten kan gi deg.

 

Visualiser deg som superleser

Også i lesing kan du bli dyktigere ved hjelp av visualisering. Visualisering vil aktivere flere deler av hjernen slik at du blir bedre forberedt på superlesingen.

Du kan visualisere slik:

1          Sitt avslappet i en stol med rett rygg og uten armer eller ben i kors. Du kan også ligge strak ut på ryggen.

2          Pust dypt og rolig og kjenn etter at både magen og brystkassa er med i pustingen. Slapp godt av.

3          Forestill deg at du har teksten du skal lese foran deg og at du leser denne med superlesingsteknikken. Forestill deg hvordan du blar deg gjennom teksten og superleser side for side. Forestill deg også hvordan du oppfatter alt som står i teksten og hvordan du oppnår ditt mål med lesingen.

4          Forestill deg at du er ferdig med å lese den teksten du skulle og hvordan du har oppnådd de målene du hadde med lesingen.

Visualisering er ikke noe nytt og merkelig. Mange idrettsutøvere visualiserer øvelsene før de utfører dem i praksis. Alle kan visualisere. Dagdrømming er en enkel og effektiv måte å visualisere på. Du kan altså dagdrømme hvordan du superleser.

 

Sett hjernen i alfatilstand

Forskning har vist at hjernen kan være i forskjellige tilstander. Vi skiller mellom fire ulike tilstander: beta, alfa, theta og delta. En viktig karakteristikk for de forskjellige hjernetilstandene er frekvensen til de elektriske hjernebølgene. Frekvensen måles i Hz (hertz) som står for svingninger per sekund.

For superlesing bør hjernen være mest mulig i alfatilstand. Du kan superlese deg inn i en slik tilstand hvis du leser avslappet og konsentrert. Et typisk kjennetegn ved å være i alfatilstand er at du mister følelsen av tid.

 

Type hjernebølge

Frekvens

Hjerneaktiviteter

Delta

0,5 -  4 Hz

Dyp søvn gir hjernebølger av deltatypen.

Theta

4  -  8 Hz

Dette er en dyp, avslappet tilstand. Den passer godt til visualisering.

Alfa

8 - 12 Hz

Dette er en årvåken og avslappet hjernetilstand. Den egner seg godt til visualisering og læring.

Beta

12 - 23 Hz

I våken tilstand er det flest hjernebølger av betatypen.

 

Hjernebølger ved forskjellige hjerneaktiviteter

 

Eksempel på metode for å sette hjerne i alfatilstand:

1          Sett deg i en god, avslappet stilling. Rett i ryggen, ikke armer eller ben i kors. Pust dypt og rolig og kjenn at både magen og brystet beveger seg godt under pustingen. Lukk øynene.

2          Trekk pusten dypt. Se for deg tallet 5. Si høyt: Fem, mens du puster ut.

3          Trekk pusten dypt. Se for deg tallet 4. Si høyt: Fire, mens du puster ut.

4          Trekk pusten dypt. Se for deg tallet 3. Si høyt: Tre, mens du puster ut.

5          Trekk pusten dypt. Se for deg tallet 2. Si høyt: To, mens du puster ut.

6          Trekk pusten dypt. Se for deg tallet 1. Si høyt: Én, mens du puster ut.

7          Si til deg selv, høyt eller inne i deg: Jeg er årvåken, avslappet og konsentrert.

8          Åpne øynene og begynn lesingen.

 

Superlesingsteknikken

I tillegg til å sette hjernen i alfatilstand, består superlesingsteknikken av defokusering av blikket og midtlinjeteknikken.

Avslappet defokusering av øynene

Når du leser, fokuserer du på to forskjellige måter. Den ene er at øyelinsene stiller seg inn slik at du ser teksten skarpt. Denne fokuseringen skal du fremdeles ha når du superleser.

Den andre måten er at begge øynene ser på samme punkt i teksten du leser. Øynene ser da omtrent det samme lesesynsfeltet. Denne fokuseringen skal du ikke ha når du superleser. Venstre og høyre øye skal fokusere på hvert sitt sted på tekstlinja. På denne måten vil øynene se hvert sitt lesesynsfelt, litt overlappende. Da vil du få et nesten dobbelt så stort lesesynsfelt. I tillegg til at du øker antall ord du leser per fiksering, bidrar det også til at du får med deg større meningsenheter. Det vil føre til at du leser hurtigere og oppfatter lettere.

Vi foretar ofte denne defokusering av blikket når vi ser på skyene på himmelen eller når vi dagdrømmende ser "tomt" framfor oss. Da er hjernen ofte i alfatilstand. Defokuseringen vil derfor bidra til at hjernen kommer i alfatilstand.

Det kreves en del trening før du klarer å lese ved å fokusere på denne måten. For å få det til, kan du se ut mot noe som er langt unna, for eksempel skyene i horisonten. Begge øynene vil da se rett fram og være parallelt stilt. Så flytter du blikket til teksten.

Selv om du ikke får til defokuseringen, kan du bruke de andre delene av superlesingsmetoden for å øke din maksimale lesehastighet.

Bruk midtlinjeteknikken med en eller flere linjer per fiksering

Bruk midtlinjeteknikken når du superleser. Les med en eller flere linjer per fiksering. Denne øyebevegelsen gjør det lettere å holde det defokuserte blikket.

Når du superleser er det viktig å kunne bla raskt og effektivt. Ellers kan du lett bli distrahert og miste konsentrasjonen.

 

Superlesingens etterarbeid

Etterarbeidet er viktig for å få fullt utbytte av superlesingen. Avhengig av hensikt og mål med superlesingen kan etterarbeidet være å:

-          Gjenkalle i hukommelsen det du har lest.

-          Høre deg selv i det du har lest. Still andre spørsmål til, eller ut fra, det du leste.

-          Gjøre en kort repetisjon ved å fotolese eller skumlese.

-          Lese gjennom på en reflekterende måte.

-          Visualisere det du leste. Se for deg sidene, teksten og bildene, slik du leste dem.

-          Visualisere det som ble beskrevet i teksten.

-          Visualisere at du superleste teksten.

-          Lage notater, for eksempel i form av hjernekart.

-          Sove på det og la underbevisstheten behandle det du leste.

 

Til forsiden